Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo  polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
5) wykształcenie wyższe na kierunku: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, zarzadzanie środowiskiem, geologia, prawo lub inne w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na powyższym stanowisku, stosownie do opisu stanowiska, 
6) staż pracy: co najmniej 5 -cio letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata stażu pracy w administracji samorządowej, (do stażu pracy wlicza się również prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na wskazanym stanowisku),
7) znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o  systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:

1) mile widziane doświadczenie na kierowniczym stanowisku,
2) zdolności organizacyjne,
3) umiejętność rozwiązywania problemów,
4) zaangażowanie w wykonywanie przydzielonych zadań,
5) komunikatywność, samodzielność, dokładność odpowiedzialność, sumienność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
6) umiejętność prawidłowego redagowania pism, dokumentów, informacji,
7) zdolność analitycznego myślenia,
8) dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office oraz znajomość obsługi urządzeń biurowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

1) planowanie i kierowanie pracą podległych pracowników oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego,
2) organizacja pracy Wydziału w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadań, w tym wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z ustaw:
- prawo ochrony środowiska,
- o odpadach,
- o lasach,
- prawo wodne,
- o ochronie przyrody,
- o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
- o handlu uprawnieniami do emisji powietrza gazów cieplarnianych
3) kontrolowanie przestrzegania wydawanych decyzji administracyjnych na podstawie w/w aktów prawa,
4) prowadzenie i przygotowywanie dla Zarządu Powiatu opinii i planów przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska,
5) nadzorowanie bieżącego prowadzenia bazy danych podlegających udostępnieniu zgodnie z dostępem do informacji o środowisku,
6) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu oraz Rady Powiatu w sprawach związanych z zadaniami Wydziału. 

Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przyjęty Uchwałą Nr 45/101/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14.09.2022 r. dostępny pod podanym linkiem: https://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=472&bip_id=9572 (prosimy o zapoznanie się).

4. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- liczba lub wymiar etatu: 1,
- wynagrodzenie zgodne z Zarządzeniem Nr 55/2021 Starosty Skarżyskiego z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej,
- praca administracyjno-biurowa, przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie, wymagająca także wyjść poza miejsce pracy,
- kontakt z klientem zewnętrznym oraz wewnętrznym,
- praca wykonywana w budynku przy ul. Konarskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, budynek piętrowy wyposażony w windę,
- stosunek pracy zostanie nawiązany w terminie określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy, nie wcześniej niż 26 listopada 2022 r.

5. Wymagane dokumenty:

- podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
- podpisany krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu),
- podpisana klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (formularz w załączeniu),
 - kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), a w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,
 - kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- oświadczenia kandydata (formularz w załączeniu):
1) o posiadanym obywatelstwie,
2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
3) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

WAŻNE: Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście do Biura Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20 lub doręczone listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

w terminie do dnia 24 października 2022 r.

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do starostwa), nie będą rozpatrywane. 

6. Inne informacje:

- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%,
 - Regulamin naboru znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat.skarzyski.ibip.net.pl – zakładka „Nabór na wolne stanowiska”,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 39 53 008. 

Klauzula informacyjna (70kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (30kB) word
Oświadczenia kandydata (160kB) pdf
                                 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (13 października 2022)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (13 października 2022, 07:38:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 554