Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Leśnictwa i Rolnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo  polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
e) wykształcenie wyższe leśne lub z zakresu ochrony środowiska lub rolnictwa,
f) staż pracy: staż pracy nie jest wymagany,
g) prawo jazdy kat. B (praca w przeważającym zakresie w terenie),
h) znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:
- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych).

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność orientacji w terenie, czytania i analizowania map, 
b) znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office oraz znajomość obsługi urządzeń biurowych,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) umiejętność rozwiązywania problemów, 
e) komunikatywność, samodzielność, dokładność odpowiedzialność, sumienność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
f) zdolność analitycznego myślenia,
g) dobry stan zdrowia z uwagi na pracę w terenie.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) nadzór nad prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności skarbu Państwa,
b) cechowanie drewna i wystawianie właścicielowi lasu świadectwa stwierdzającego legalność pozyskania drewna,
c) nakazywanie decyzją właścicielowi lasu: ponownego wprowadzania roślinności leśnej, przebudowy drzewostanu, pielęgnowania i ochrony lasu,
d) przygotowywanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny,
e) prowadzenie rejestru wniosków o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
f) przygotowywanie decyzji zalesieniowych,
g) kontrola wykonanych zalesień,
h) prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą ekwiwalentu za prowadzenie uprawy,
i) przygotowywanie decyzji administracyjnych,
j) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwu,
k) przygotowywanie innych decyzji administracyjnych związanych 
z wykonywanymi zadaniami w zakresie rolnictwa i leśnictwa,
l) załatwianie innych spraw związanych z funkcjonowaniem Wydziału powierzonych do wykonania zgodnie z podległością służbową.

4. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
a) liczba lub wymiar etatu: 1,
b) wynagrodzenie zgodne z Zarządzeniem Nr 55/2021 Starosty Skarżyskiego 
z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej,
c) praca w terenie oraz administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie,
d) kontakt z klientem zewnętrznym oraz wewnętrznym,
e) praca wykonywana w budynku przy ul. Konarskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, budynek piętrowy wyposażony w podjazd i windę. 

5. Wymagane dokumenty:
a) podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
b) podpisany krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu),
d) podpisana klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (formularz w załączeniu),
e) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f) oświadczenia kandydata (formularz w załączeniu):
- o posiadanym obywatelstwie,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
g) dodatkowo:
- inne dokumenty o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (referencje, opinie, oceny pracy, itp.),
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 


WAŻNE: Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 14 października 2022 r. pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Leśnictwa i Rolnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do starostwa), nie będą rozpatrywane. 

6. Inne informacje:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%,
- Regulamin naboru znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat.skarzyski.ibip.net.pl – zakładka „Nabór na wolne stanowiska”,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 39 53 008. 

Kwestionariusz osobowy (30kB) word
Klauzula informacyjna (70kB) pdf
Oświadczenia kandydata (160kB) pdf
                                 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (4 października 2022)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (4 października 2022, 10:22:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 581