Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer w Wydziale Finansowym

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo  polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
e) wykształcenie: minimum średnie, 
f) staż pracy: minimum 2 lata stażu pracy, w tym minimum 1 rok w księgowości w jednostkach budżetowych,
g) znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:
- Ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców oraz inne jednostki organizacyjne.

2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowane wykształcenie o profilu ekonomicznym lub rachunkowym,
b) znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office oraz znajomość obsługi urządzeń biurowych,
c) mile widziana znajomość programu RESPONS (dawna PUMA),
d) umiejętność pracy w zespole,
e) umiejętność rozwiązywania problemów, 
f) komunikatywność, samodzielność, dokładność odpowiedzialność, sumienność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków, wysoka kultura osobista,
g) zdolność analitycznego myślenia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) praca przy komputerze z wykorzystaniem oprogramowania do obsługi kasy,
b) obsługa terminala płatniczego,
c) przyjmowanie wpłat w gotówce i w formie bezgotówkowej od osób fizycznych i prawnych,
d) wypisywanie czeków rozrachunkowych i gotówkowych oraz podejmowanie gotówki z banku,
e) dokonywanie wypłat z kasy na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dokumentów,
f) sporządzanie na bieżąco raportów kasowych (zgodnie z obowiązującą instrukcją) oddzielnie do każdego rachunku bankowego, ujmując wszelkie przychody i rozchody gotówki przekazywanie ich wraz z dowodami kasowymi do księgowości.
g) odprowadzenie gotówki  do banku,
h) pobór opłaty skarbowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, 
i) sporządzanie dziennego zestawienia pobranych kwot opłaty skarbowej,
j) dzienne odprowadzanie pobranej opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta,
k) rozliczanie z Urzędem Miasta dziennych zestawień opłaty skarbowej,
l) przestrzeganie zasad transportu wartości pieniężnych wpłacanych i podjętych z banku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych 
i transportowanych przez przedsiębiorców oraz inne jednostki organizacyjne.

4. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
a) liczba lub wymiar etatu: 1,
b) wynagrodzenie zgodne z Zarządzeniem Nr 55/2021 Starosty Skarżyskiego z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej,
c) praca administracyjno-biurowa, wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie,
d) kontakt z klientem zewnętrznym oraz wewnętrznym,
e) praca wykonywana w budynku przy ul. Konarskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, budynek piętrowy wyposażony w windę. 

5. Wymagane dokumenty:
a) podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
b) podpisany krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu),
d) podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (formularz w załączeniu),
e) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), a w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,
f) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
g) oświadczenia kandydata (formularz w załączeniu):
- o posiadanym obywatelstwie,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
h) dodatkowo:
- inne dokumenty o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (referencje, opinie, oceny pracy, itp.),
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

WAŻNE: Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 28 lipca 2022 r. 
pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer w Wydziale Finansowym

W przypadku dokumentów składanych osobiście należy złożyć je w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konarskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do starostwa), nie będą rozpatrywane.

6. Inne informacje:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%,
- Regulamin naboru znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat.skarzyski.ibip.net.pl – zakładka „Nabór na wolne stanowiska”,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 39 53 008. 

Kwestionariusz osobowy (30kB) word
Klauzula informacyjna (70kB) pdf
Oświadczenia kandydata (160kB) pdf
                                 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (18 lipca 2022)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (18 lipca 2022, 15:11:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 840