Nabór na wolne stanowisko pracy Młodszy Referent w Referacie do spraw Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo  polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
e) wykształcenie średnie geodezyjne lub wyższe geodezyjne lub prawnicze,
f) staż pracy: w przypadku wykształcenia średniego min. 3 lata stażu pracy na stanowiskach umożliwiających wykonywanie zadań na stanowisku, którego dotyczy nabór, określonych w pkt 3. Natomiast w przypadku kandydata z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany,
g) znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowany staż pracy w administracji publicznej lub w wykonawstwie geodezyjnym,
b) znajomość obsługi i umiejętność pracy na programach geodezyjnych takich jak: EWMAPA, EWOPIS,
c) znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office oraz znajomość obsługi urządzeń biurowych,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) umiejętność rozwiązywania problemów, 
f) komunikatywność, samodzielność, dokładność odpowiedzialność, sumienność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
g) zdolność analitycznego myślenia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) częściowe prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Skarżyskiego (między innymi częściowe ewidencjonowanie nieruchomości, ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu oraz ujawnienie i wykreślenie trwałego zarządu w księdze wieczystej),
b) aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego, 
c) ustalanie opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego,
d) zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości Powiatu Skarżyskiego oddane w trwały zarząd,
e) coroczne sporządzanie wykazów: opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, wykazu nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, wykazu nieruchomości Powiatu Skarżyskiego (poza drogami), wykazu nieruchomości Powiatu Skarżyskiego oddanych w trwały zarząd lub użytkowanie (poza drogami), wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Skarżyskiego, które są zobowiązane do uiszczania opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i przekazywanie ich do Wydziału Finansowego,
f) regulacja stanów prawnych nieruchomości Powiatu Skarżyskiego, 
g) składanie wniosków do Wojewody o przekazanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Skarżyskiego,
h) prowadzenie postępowań o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
i) prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa (między innymi naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania, ustalenie, wypowiedzenie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, sporządzanie wykazu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, wykazu nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, bieżąca aktualizacja wykazów),
j) prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego,
k) prowadzenie spraw dotyczących ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
l) załatwianie innych spraw związanych z funkcjonowaniem Wydziału powierzonych do wykonania zgodnie z podległością służbową.

4. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
a) liczba lub wymiar etatu: 1,
b) wynagrodzenie zgodne z Zarządzeniem Nr 55/2021 Starosty Skarżyskiego 
z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej,
c) praca administracyjno-biurowa, wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie,
d) kontakt z klientem zewnętrznym oraz wewnętrznym,
e) praca wykonywana w budynku przy pl. Floriańskim1 w Skarżysku-Kamiennej, budynek piętrowy wyposażony w podjazd i windę. 

5. Wymagane dokumenty:
a) podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
b) podpisany krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu),
d) podpisana klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (formularz w załączeniu),
e) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), a w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia – wymagane w przypadku kandydatów posiadających średnie wykształcenie i kandydatów z wyższym wykształceniem, jeżeli posiadają staż pracy,
f) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
g) oświadczenia kandydata (formularz w załączeniu):
- o posiadanym obywatelstwie,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

h) dodatkowo:
- inne dokumenty o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (referencje, opinie, oceny pracy, itp.),
- inne dokumenty o posiadanym stażu pracy w administracji publicznej lub wykonawstwie geodezyjnym, 
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

WAŻNE: Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia: 

18 lipca 2022 r. 

pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 
26-110 Skarżysko-Kamienna
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent w Referacie do spraw Gospodarki Nieruchomości
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami”.

W przypadku dokumentów składanych osobiście należy złożyć je w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konarskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do starostwa), nie będą rozpatrywane. 

6. Inne informacje:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%,
- Regulamin naboru znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat.skarzyski.ibip.net.pl – zakładka „Nabór na wolne stanowiska”,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 39 53 008. 

Kwestionariusz osobowy (30kB) word
Klauzula informacyjna (70kB) pdf
Oświadczenia kandydata (160kB) pdf
                                 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (6 lipca 2022)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (6 lipca 2022, 13:56:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 612