Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu ds. Mienia i Obsługi Gospodarczej

                                  
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo  polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
5) wykształcenie wyższe z obszaru nauk inżynieryjno – technicznych, 
6) staż pracy: co najmniej 10 lat stażu pracy, w tym co najmniej 1 rok stażu pracy w administracji samorządowej na stanowisku kierowniczym związanym 
z gospodarowaniem mieniem i zarządzaniem nieruchomościami,
7) znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Wymagania dodatkowe:
1) dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office oraz znajomość obsługi urządzeń biurowych,
2) zaangażowanie w wykonywanie przydzielonych zadań,
3) umiejętność kierowania zespołem,
4) umiejętność rozwiązywania problemów, 
5) komunikatywność, samodzielność, dokładność odpowiedzialność, sumienność 
i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
6) umiejętność prawidłowego redagowania pism, dokumentów, informacji,
7) zdolność analitycznego myślenia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad całokształtem zadań Referatu ds. Mienia i Obsługi Gospodarczej,
2) administrowanie nieruchomościami powiatu, którym nie nadano żadnej formy władania, w tym:
a) zlecanie wykonywania bieżących napraw,
b) składanie propozycji i udział w opracowywaniu planu remontów 
i modernizacji,
c) zlecanie opracowywania projektów i dokumentacji budowlanych na remonty i modernizację,
d) koordynowanie oraz nadzorowanie remontów i modernizacji.
3) dokonywanie bieżącego przeglądu nieruchomości administrowanych w celu ewentualnego ujawnienia awarii instalacji, zagrożeń dla życia, zdrowia, nieprawidłowości w eksploatowaniu nieruchomości itp.,
4) przygotowanie procedur przetargowych na najem i dzierżawę lokali 
i nieruchomości stanowiących mienie powiatu,
5) prowadzenie bieżącej analizy kosztów, wydatków oraz dochodów w tym z najmu, dzierżawy nieruchomości powiatu,
6) opracowywanie kalkulacji kosztów wynajmowanych lokali w budynkach powiatu skarżyskiego,
7) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach majątkowych. 

4. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- liczba lub wymiar etatu: 1,
- wynagrodzenie zgodne z Zarządzeniem Nr 55/2021 Starosty Skarżyskiego 
z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej,
- praca administracyjno-biurowa, przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie, wymagająca także wyjść poza miejsce pracy,
- kontakt z klientem zewnętrznym oraz wewnętrznym,
- praca wykonywana w budynku przy ul. Konarskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, budynek piętrowy wyposażony w windę. 

5. Wymagane dokumenty:
- podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
- podpisany krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu),
- podpisana klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (formularz w załączeniu),
- kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem), a w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie 
o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,
- kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- oświadczenia kandydata (formularz w załączeniu):
1) o posiadanym obywatelstwie,
2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
3) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

WAŻNE: Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 27 grudnia 2021 r.  pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  
Kierownik Referatu ds. Mienia i Obsługi Gospodarczej

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do starostwa), nie będą rozpatrywane. 

6. Inne informacje:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%,
- Regulamin naboru znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat.skarzyski.ibip.net.pl – zakładka „Nabór na wolne stanowiska”,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 39 53 008. 

Kwestionariusz osobowy (30kB) word
Klauzula informacyjna (70kB) pdf
Oświadczenia kandydata (160kB) pdf
                                 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (16 grudnia 2021)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (16 grudnia 2021, 08:03:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1119