Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej

                                                                                   Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 33/64/2021
                                                                                                      Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                     z dnia16 czerwca 2021 r.

ZARZĄD POWIATU SKARŻYSKIEGO
Ogłasza nabór na stanowisko
 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej,
 ul. Rejowska 53/3

1. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy nabór – Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej, ul. Rejowska 53/3 – jednostka obsługująca:
1) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 „Przystań 1” w Skarżysku-Kamiennej, ul. Rejowska 53/1
2) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 „Przystań 2” w Skarżysku-Kamiennej, ul. Rejowska 53/2.

2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
1) kandydat posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:
a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo 
b) na dowolnym kierunku, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,
2) kandydat posiada co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną,
3) kandydat nie jest i  nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest  zawieszona ani ograniczona,
4) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
5) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
7) kandydat jest zdolny do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji Dyrektora w/w Centrum,
8) kandydat posiada obywatelstwo polskie,
9) kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

3.  Wymagania dodatkowe:
1) mile widziany 3 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym,
2) znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania Centrum Obsługi Placówek w  Skarżysku-Kamiennej (obsługującego placówki opiekuńczo-wychowawcze „Przystań  1” i „Przystań 2”),               
3) znajomość przepisów:
a) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
b) Ustawa  z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
c) Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
d) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
e) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
f) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 
g) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
h) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.
4) kursy i szkolenia z zakresu pracy z dziećmi i rodziną,
5) obsługa komputera, znajomość pakietu Office,
6) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
7) samodzielność, zaangażowanie, zdolność logicznego, analitycznego myślenia,
8) komunikatywność i wysokie umiejętności interpersonalne,
9) odpowiedzialność, rzetelność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
10) odporność na stres.

4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) organizowanie i kierowanie całokształtem działalności Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej oraz obsługiwanych jednostek:
a) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 „Przystań 1” w Skarżysku-Kamiennej, 
ul. Rejowska 53/1,
b) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 „Przystań 2” w Skarżysku-Kamiennej, 
ul. Rejowska 53/2,
w sposób zapewniający kompleksową organizację zadań przez jednostki w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej tj.
-zapewnienie dziecku pozbawionemu trwale lub okresowo opieki rodzicielskiej całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb, 
w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,
-realizowanie planu pomocy dziecku,
-umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej,
-podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
-zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku 
i możliwości rozwojowych,
-obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi.
2) opracowanie oraz wdrażanie za zgodą właściwych organów zmian w przedmiocie organizacji i funkcjonowania jednostek, o których mowa w pkt 1 w celu dostosowania do  obowiązujących standardów,  
3) współpraca z samorządami lokalnymi, Radą i Zarządem Powiatu Skarżyskiego, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, sądami rodzinnymi, policją, ośrodkami pomocy społecznej, Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji, placówkami oświatowymi, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, organizacjami społecznymi, sponsorami, fundacjami, kościołem, rodzinami naturalnymi w celu utrzymania więzi ze środowiskami rodzinnym i społecznym,                            
4) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum oraz placówek obsługiwanych,
5) realizowanie planu finansowego Centrum i placówek obsługiwanych obejmującego dochody i wydatki zgodnie z zasadami gospodarowania i dyscypliny finansów publicznych,
6) prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych, rozliczeniowych oraz związanych z planowaniem wydatków budżetowych,
7) wydawanie wewnętrznych regulacji dotyczących działalności Centrum oraz placówek obsługiwanych w formie własnych zarządzeń,
8) reprezentowanie Centrum na zewnątrz.

5. Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny (własnoręcznie i czytelnie podpisany), 
2) Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (własnoręcznie i czytelnie podpisany),
3) Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
4) Kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem),
5) Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według wzoru),
7) Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą, oraz braku przeciwskazań do pełnienia funkcji Dyrektora w/w Centrum,
8) Pisemna koncepcja funkcjonowania Centrum i placówek obsługiwanych,
9) Oświadczenia:
­- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
­- o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
­- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
­- o nieposzlakowanej opinii,
­- o braku wymierzonej kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 oraz poz. 2320),
­- oświadczenie kandydata o fakcie, iż nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
­- oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
­- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach złożonych na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektora Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Uwaga: Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem kandydata pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej. 

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 02 lipca 2021 r.  pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Dyrektora Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej”.

Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych zawartych w ogłoszeniu zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się możliwości uzupełniania złożonych dokumentów 
po otwarciu kopert.
8. Dodatkowe informacje:
1) wymiar czasu pracy-pełny etat,
2) kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni 
o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną i/lub telefonicznie,
3) rozmowa kwalifikacyjna obejmować będzie pytania z zakresu znajomości ustaw, 
o których mowa w punkcie 3 ogłoszenia, oraz pytania z przedstawionej przez kandydata koncepcji funkcjonowania i rozwoju  Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
4) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 39 53 074 lub 41 39 53 052.


Klauzula informacyjna - Rekrutacja
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 /46/ WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) RODO, informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Starosta Skarżyski mający siedzibę 
w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@skarzysko.powiat.pl tel. 41 3953050 p. Ryszard Chała.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 9 ogólnego rozporządzenia   o ochronie danych (RODO).
4. Celem przetwarzania danych jest proces rekrutacji na stanowisko ogłoszone w naborze.
5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez czas określony zgodnie z przepisami prawa,  w szczególności zgodnie z regulaminem naboru.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania.
7. Przysługuje Pani/u również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/a danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych (RODO).
8. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest warunkiem wynikającym z przepisów prawa lub zawartej umowy. 
W przypadku, jeżeli podanie danych osobowych jest dobrowolne, to konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie złożonej aplikacji. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zarejestrowania dokumentów.
9. Pani/a dane w procesie przetwarzania będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, z wyłączeniem profilowania.

Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej  BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w zakładce „RODO”Przewodniczący Zarządu
Powiatu Skarżyskiego


    Artur Berus


Kwestionariusz osobowy (53kB) plik
ogłoszenie o naborze (330kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Monika Pogodzińska (18 czerwca 2021)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (18 czerwca 2021, 13:48:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 845