Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo  polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
e) wykształcenie średnie lub wyższe administracyjne lub ekonomiczne
f) staż pracy: min. 3 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego, natomiast w przypadku kandydata z wykształceniem wyższym doświadczenie zawodowe nie jest wymagane;
g) znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowany staż pracy w administracji publicznej,
b) dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office oraz znajomość obsługi urządzeń biurowych,
c) zaangażowanie w wykonywanie przydzielonych zadań,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) umiejętność rozwiązywania problemów, 
f) komunikatywność, samodzielność, dokładność odpowiedzialność, sumienność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
g) umiejętność prawidłowego redagowania pism, dokumentów, informacji,
h) zdolność analitycznego myślenia.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej 
w tym:
- w formie pisemnej
- w formie elektronicznej (w systemie EDICTA)
b) przekazywanie korespondencji do dekretacji,
c) przekazywanie korespondencji komórkom organizacyjnym starostwa,
d) obsługa klientów w zakresie pracy poszczególnych wydziałów, starostwa,
e) obsługa elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP i poczty elektronicznej starostwa,
f) wykonywanie prac z zakresu małej poligrafii (obsługa kserokopiarki, bindownicy i innych urządzeń).
4. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- liczba lub wymiar etatu: 1,
- wynagrodzenie zgodne z Zarządzeniem Nr 78/2018 Starosty Skarżyskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej,
- praca administracyjno-biurowa, wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie,
- kontakt z klientem zewnętrznym oraz wewnętrznym,
- praca wykonywana w budynku przy ul. Konarskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, budynek piętrowy wyposażony w windę. 
5. Wymagane dokumenty:
- podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
- podpisany krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu),
- podpisana klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (formularz w załączeniu),
- w przypadku kandydatów posiadających średnie wykształcenie kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), a w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,
- kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- oświadczenia kandydata (formularz w załączeniu):
1) o posiadanym obywatelstwie,
2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu 
z pełni praw publicznych,
3) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

WAŻNE: Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 24 czerwca 2021 r. 
pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do starostwa), nie będą rozpatrywane. 
6. Inne informacje:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%,
- Regulamin naboru znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat.skarzyski.ibip.net.pl – zakładka „Nabór na wolne stanowiska”,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 39 53 008. 

Kwestionariusz osobowy (30kB) word
Kwestionariusz osobowy (86kB) pdf
Oświadczenia kandydata (36kB) word
Oświadczenia kandydata (164kB) pdf
Klauzula informacyjna (35kB) word
Klauzula informacyjna (75kB) pdf
                                 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (14 czerwca 2021)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (14 czerwca 2021, 14:55:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1441