Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Geolog powiatowy

1/4 etatu

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
5) wykształcenie: wyższe w zakresie geologii lub górnictwa o specjalności geologicznej,
6) doświadczenie zawodowe: 
- co najmniej trzyletni staż pracy w ramach stosunku pracy w państwowej służbie geologicznej, przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych, komórkach poszukiwawczych i wydobywczych koncernów naftowych, geologicznej obsłudze kopalń, administracji publicznej, placówkach naukowych na wyższych uczelniach, na stanowiskach o charakterze zgodnym 
z wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w niniejszym ogłoszeniu o naborze 
lub
- co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w niniejszym ogłoszeniu o naborze,
7) znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowy.
2. Wymagania dodatkowe:
a) mile widziane doświadczenie na stanowisku obsługującym organ administracji geologicznej,
b) mile widziane posiadanie kwalifikacji w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w przynajmniej jednej z kategorii określonych w art. 50 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,   
c) umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
d) umiejętność rozwiązywania problemów,
e) umiejętność analizy i syntezy informacji,
f) umiejętność organizacji pracy,
g) duża motywacja do pracy,
h) wysoka kultura osobista,
i) umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet MS Office) i urządzeń biurowych,
j) posiadanie prawa jazdy kategorii B.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
a) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
b) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
c) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.
2) odmowa udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin,
3) zmiana udzielonej koncesji na wydobywanie kopalin,
4) przeniesienie udzielonej koncesji,
5) wezwanie przedsiębiorcy do usunięcia naruszeń ustawy, w szczególności dotyczących ochrony środowiska lub racjonalnej gospodarki złożem, albo gdy nie wypełnia warunków określonych, w koncesji, w tym nie podejmuje określonej nią działalności albo trwale zaprzestaje jej wykonywania, lub wykonuje roboty geologiczne z naruszeniem harmonogramu określonego w projekcie robót geologicznych,
6) cofanie udzielonej koncesji,
7) wygaszanie koncesji,
8) zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji dla:
a) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych,
b) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h,
c) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych,
d) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h,
e) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym:
- powodować ich zanieczyszczenie,
- dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany,
- z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych,
9) odmowa zatwierdzenia projektu robót geologicznych,
10) zmiana projektu robót geologicznych,
11) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych,
12) przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym poborze próbek,
13) nakazanie w drodze decyzji, temu, kto uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, wykonanie, za wynagrodzeniem, dodatkowych czynności, 
w szczególności robót, badań, pomiarów lub pobrania dodatkowych próbek,
14) przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych, które obejmują:
a) wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
b) wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu  wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych,
15) zgłaszanie sprzeciwu dla projektu robót geologicznych nie wymagających zatwierdzenia,
16) zatwierdzanie dokumentacji geologicznych dla:
a) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych,
b) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h,
c) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych,
d) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h,
e) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych,
17) odmowa zatwierdzenia dokumentacji geologicznej,
18) przyjmowanie dokumentacji geologicznych z:
a) wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych,
b) wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
c) likwidacji otworu wiertniczego.
19) nakazanie w drodze decyzji, zmiany dokumentacji geologicznej, a w razie potrzeby nakazanie wykonanie dodatkowych prac geologicznych,
20) gromadzenie, ewidencjonowanie, archiwizowanie, ochrona i udostępnianie informacji geologicznej (Powiatowe Archiwum Geologiczne),
21) przeklasyfikowanie geologicznych zasobów bilansowych do pozabilansowych, zasobów pozabilansowych do bilansowych, przemysłowych do nieprzemysłowych, zasobów nieprzemysłowych do przemysłowych lub do strat, albo strat do zasobów przemysłowych w drodze decyzji,
22) przyjmowanie corocznej informacji o zmianach zasobów złóż kopalin,
23) nakazanie w drodze decyzji, dokonania obmiaru wyrobisk,
24) przyjmowanie informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę,
25) określanie, w drodze decyzji, wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej,
26) ustalanie w drodze decyzji opłaty dodatkowej,
27) przekazywanie państwowej służbie geologicznej dokumentów stanowiących podstawę dokonania wpisu do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla,
28) sprawowanie nadzoru i kontroli wykonywania prac geologicznych,
29) wstrzymanie w drodze decyzji działalności określonej ustawą,
30) przyjmowanie zawiadomień organów nadzoru górniczego,
31) prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia,
32) opiniowanie sprawozdań z monitoringu wód podziemnych,
33) opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
34) opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
35) opiniowanie studium metropolitalnego,
36) uzgodnienia projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
37) uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy,
38) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
39) opiniowanie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
40) opiniowanie miejscowego planu odbudowy w zakresie zagospodarowania terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy,
41) opiniowanie miejscowych planów odbudowy w zakresie występowania udokumentowanych bądź potwierdzonych wstępnymi badaniami i informacjami zamieszczonymi na mapach geologicznych złóż kopalin oraz wód podziemnych.
4. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- liczba lub wymiar etatu: 1/4,
- wynagrodzenie zgodne z Zarządzeniem Nr 78/2018 Starosty Skarżyskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej,
- praca administracyjno-biurowa, wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy pl. Floriańskim 1,
- wyjazdy służbowe,
- praca wymagająca przemieszczania się – stanowisko nie jest przystosowane do pracy na wózku inwalidzkim,
- kontakt z klientem zewnętrznym oraz wewnętrznym,
- stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Wymagane dokumenty:
1) Dokumenty niezbędne:
a) podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
b) podpisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu),
d) podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (formularz w załączeniu),
e) kserokopie świadectw pracy dotyczących zakończonych okresów zatrudnienia (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie kandydata o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,   
f) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności,
g) oświadczenia kandydata (formularz w załączeniu):
- o posiadanym obywatelstwie,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu 
z pełni praw publicznych,
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
h) dodatkowo inne dokumenty świadczące o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (referencje, opinie, oceny pracy, itp.),
2) Dokumenty dodatkowe – kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji, uprawnień i umiejętności ((poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

WAŻNE: Dokumenty aplikacyjne, tj.  list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Geolog powiatowy” 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Starostwa), nie będą rozpatrywane. 
6. Inne informacje:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
- Regulamin naboru znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat.skarzyski.lo.pl – zakładka „Nabór na wolne stanowiska”.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 39 53 005.

Kwestionariusz osobowy (181kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (30kB) word
Oświadczenia kandydata (164kB) pdf
Oświadczenia kandydata (36kB) word
Klauzula informacyjna (75kB) pdf
Klauzula informacyjna (35kB) word

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (21 grudnia 2020)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (21 grudnia 2020, 13:38:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1384