Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

STAROSTWO POWIATOWE
w Skarżysku - Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko -Kamienna

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej 


1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
e) wykształcenie: wyższe na kierunku ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub innym pokrewnym kierunku biologiczno-przyrodniczym,
f) doświadczenie zawodowe: co najmniej 10 letni staż pracy,
g) znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub w innych podmiotach działających w obszarze ochrony środowiska, 
2) mile widziane ukończenie studiów podyplomowych w zakresie ochrony środowiska,
3) umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
4) umiejętność rozwiązania problemów,
5) umiejętność analizy i syntezy informacji,
6) umiejętność organizacji pracy,
7) duża motywacja do pracy,
8) wysoka kultura osobista,
9) umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet MS Office) i urządzeń biurowych.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- przygotowywanie  pozwoleń  na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza atmosferycznego z procesów energetycznych i technologicznych objętych ustawą,
- przygotowywanie  pozwoleń  na emitowanie hałasu do środowiska,
- przygotowywanie  pozwoleń  na wytwarzanie odpadów powstających w związku 
z eksploatacją instalacji w przypadku wytwarzania powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie  lub powyżej 5 tyś Mg odpadów innych niż niebezpieczne,
- przygotowywanie  pozwoleń  zintegrowane w zakresie hałasu, gospodarki odpadami i emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,
- prowadzenie rejestru zgłoszeń instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia 
a nie uzyskania zezwolenia – decyzji,
- prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną,
- wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania  odpadów,
- wydawanie zezwoleń w zakresie zbierania odpadów,
- wydawanie zezwoleń na  emisję gazów cieplarnianych dla prowadzących instalacje zgodnie z ilością uprawnień przyznaną w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień do emisji,
- przygotowywanie całości spraw związanych z wydawaniem kart wędkarskich,
- przygotowywanie i prowadzenie  formularzy zgodnie z ustawą  o Udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- liczba lub wymiar etatu: 1,
- wynagrodzenie zgodne z Zarządzeniem Nr 78/2018 Starosty Skarżyskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej,
- praca administracyjno-biurowa, wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie,
- praca wykonywana w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy pl.Floriańskim 1,
- stanowisko pracy mieści się na pierwszym piętrze trzypiętrowego budynku, wyposażonego w podjazd, 
- praca wymagająca przemieszczania się – stanowisko nie jest przystosowane do pracy na wózku inwalidzkim,
- kontakt z klientem zewnętrznym oraz wewnętrznym,
- na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
- w budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie, a także ergonomia stanowiska pracy,
- stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Wymagane dokumenty:
a) podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
b) podpisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu),
d) podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (formularz w załączeniu),
e) kserokopie świadectw pracy dotyczących zakończonych okresów zatrudnienia (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie kandydata o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,   
f) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności,
g) oświadczenia kandydata (formularz w załączeniu):
- o posiadanym obywatelstwie,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
h) dodatkowo inne dokumenty świadczące o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (referencje, opinie, oceny pracy, itp.).

WAŻNE: Dokumenty aplikacyjne, tj.  list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 16 października 2020  r. do godz. 15.00 pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej"

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Starostwa), nie będą rozpatrywane. 
6. Inne informacje:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
- Regulamin naboru znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat.skarzyski.lo.pl – zakładka „Nabór na wolne stanowiska”.
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 39 53 005.

Kwestionariusz osobowy (30kB) word
Kwestionariusz osobowy (86kB) pdf
Klauzula informacyjna (35kB) word
Klauzula informacyjna (75kB) pdf
Oświadczenia kandydata (36kB) word
Oświadczenia kandydata (164kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (5 października 2020)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (5 października 2020, 11:43:11)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Nosowicz (5 października 2020, 13:16:00)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1943