Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -Pracownik w Referacie ds. Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


 
STAROSTWO POWIATOWE
w Skarżysku - Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko -Kamienna
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Pracownik w Referacie ds. Geodezji i Kartografii
 
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 
1.      Wymagania niezbędne:
a)             wykształcenie: wyższe geodezyjne,
b)             minimum 2-letni staż pracy związany z zakresem realizowanych zadań,
c)             inne: znajomość przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz innych rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o opłacie skarbowej, umiejętność posługiwania się Elektroniczną Księgą Wieczystą, znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office, programu EWOPIS, EWMAPA oraz urządzeń biurowych,
d)            obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
e)             pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f)              brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
2.      Wymagania dodatkowe:
a)             umiejętność pracy w zespole,
b)             mile widziane ukończone kursy lub szkolenia związane z zakresem wykonywanych zadań
c)             doświadczenie w prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków,  
d)            umiejętność rozwiązania problemów,
e)             komunikatywność, samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, sumienność
i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
f)              zdolność analitycznego myślenia,
g)             mile widziana znajomość programu OŚRODEK, Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości.
 
3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)             prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów m. Skarżysko-Kamienna,
b)             utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. w zgodności
z dostępnymi dokumentami,
c)             przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków,
d)            udzielanie informacji o gruntach, budynkach i lokalach,
e)             wydawanie informacji z archiwalnej ewidencji gruntów,
f)              wydawanie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego oraz kopii posiadanych archiwalnych akt uwłaszczeniowych,
g)             przygotowanie dokumentacji do prawidłowego sporządzenia wyrysów z mapy ewidencyjnej,
h)             rejestrowanie umów dzierżawy stosownie do obowiązujących przepisów prawa,
i)               prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i wymianą gruntów,
j)               realizacja innych zadań związanych z funkcjonowaniem Wydziału powierzonych do wykonania zgodnie z podległością służbową.
 
4.      Wymagane dokumenty:
a)             list motywacyjny,
b)             CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c)             oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)            kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem),
e)             kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f)              oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
g)             oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h)             inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia  4 września  2015 r. godz.15.30.
pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Pracownik w Referacie ds. Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami”
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Starostwa), nie będą rozpatrywane. Regulamin naboru znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat.skarzyski.lo.pl – zakładka „Nabór na wolne stanowiska”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 39-53-008.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (21 sierpnia 2015)
Opublikował: Małgorzata Łakomiec (21 sierpnia 2015, 14:30:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1969