Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich (styczeń)

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo  polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
e) wykształcenie średnie lub wyższe,
f) staż pracy: staż pracy min. 3 lata, w tym co najmniej 2 lata w administracji samorządowej,
g) znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przyjęty Uchwałą nr 45/101/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14.09.2022 r. (dostępny na BIP – zakładka: Władze i Struktura Powiatu – Starostwo Powiatowe).
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- inne niezbędne do rzetelnego prowadzenia powierzonych zadań łącznie z rozporządzeniami wykonawczymi do ustaw.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office oraz znajomość obsługi urządzeń biurowych,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) umiejętność rozwiązywania problemów, 
d) komunikatywność, samodzielność, dokładność odpowiedzialność, sumienność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej w tym:
a) w formie pisemnej
b) w formie elektronicznej 
2) przekazywanie korespondencji do dekretacji,
3) przekazywanie korespondencji komórkom organizacyjnym starostwa,
4) obsługa klientów w zakresie pracy poszczególnych wydziałów starostwa,
5) obsługa elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP) i poczty elektronicznej starostw,
6) wykonywanie prac z zakresu małej poligarfii (obsługa kserokopiarki, bindownicy i innych urządzeń),
7) wykonywanie zadań związanych z obsługą systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
4. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
a) liczba lub wymiar etatu: 1,
b) wynagrodzenie zgodne z Zarządzeniem Nr 48/2023 Starosty Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej,
c) praca administracyjno-biurowa, wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie,
d) kontakt z klientem zewnętrznym oraz wewnętrznym,
e) praca wykonywana w budynku przy ul. Konarskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, budynek piętrowy wyposażony w podjazd i windę. 
 
5. Wymagane dokumenty:
a) podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
b) podpisany krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu),
d) podpisana klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (formularz w załączeniu),
e) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), a w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,
g) oświadczenia kandydata (formularz w załączeniu):
- o posiadanym obywatelstwie,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
h) dodatkowo:
- inne dokumenty o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (referencje, opinie, oceny pracy, itp.),
- inne dokumenty o posiadanym stażu pracy w administracji publicznej lub wykonawstwie geodezyjnym, 
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

WAŻNE: Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście 
w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Konarskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,  lub doręczone listownie w terminie do dnia 5 lutego 2024 r.

pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 
Podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do starostwa), nie będą rozpatrywane. 

6. Inne informacje:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%,
- Regulamin naboru znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat.skarzyski.ibip.net.pl – zakładka „Nabór na wolne stanowiska”,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 39 53 008. 

Kwestionariusz osobowy (30kB) word
Klauzula informacyjna (70kB) pdf
Oświadczenia kandydata (160kB) pdf
                                 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (26 stycznia 2024)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (26 stycznia 2024, 09:04:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 542