Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo  polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
e) wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa,
f) staż pracy: co najmniej 3 lata na stanowiskach w administracji budowlanej,
g) znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:
- Ustawa z dnia 7 lipa 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r., poz. 682 ze. zm.), 
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r., poz. 775 ze zm.),
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 1225),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609 ze zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.),
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r., o własności lokali (Dz.U. z 2021, poz. 1048),
- Ustawa z dnia 10 maja 2018r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781),
- Ustawa z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022r., poz. 902),
- Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022r., poz. 2142 ze zm.), 
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- inne niezbędne do rzetelnego prowadzenia powierzonych zadań łącznie z rozporządzeniami wykonawczymi do ustaw.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office oraz znajomość obsługi urządzeń biurowych,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) umiejętność rozwiązywania problemów, 
4) komunikatywność, samodzielność, dokładność odpowiedzialność, sumienność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
5) zdolność analitycznego myślenia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
- zgodności zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
 - zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanego z przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
 - właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
2) Kontrolowanie posiadania przygotowania zawodowego przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne  w budownictwie.
3) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.
4) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
5) Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie zagospodarowania działki i w projekcie architektoniczno-budowlanym. 
6) Zatwierdzanie projektu zagospodarowania działki wraz z projektem architektoniczno-budowlanym.
7) Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.
8) Przygotowywanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu.
9) Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.
10) Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
11) Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
12) Przygotowywanie decyzji – pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego.
13) Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę.
14) Przygotowywanie decyzji – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w oparciu o specustawę drogową.
15) Prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb GUS, Urzędu Wojewódzkiego i Głównego Nadzoru Budowlanego.
16) Wydawanie dziennika budowy.
17) Wydawanie zaświadczeń w trybie ustawy KPA.
18) Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali zgodnie z ustawą o własności lokali.

4. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
a) liczba lub wymiar etatu: 1,
b) wynagrodzenie zgodne z Zarządzeniem Nr 48/2023 Starosty Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej,
c) praca administracyjno-biurowa, wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie,
d) kontakt z klientem zewnętrznym oraz wewnętrznym,
e) praca wykonywana w budynku przy ul. Konarskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, budynek piętrowy wyposażony w podjazd i windę. 

5. Wymagane dokumenty:
a) podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
b) podpisany krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu),
d) podpisana klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (formularz w załączeniu),
e) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), a w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,
g) oświadczenia kandydata (formularz w załączeniu):
- o posiadanym obywatelstwie,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
h) dodatkowo:
- inne dokumenty o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (referencje, opinie, oceny pracy, itp.),
- inne dokumenty o posiadanym stażu pracy w administracji publicznej lub wykonawstwie geodezyjnym, 
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

 
WAŻNE: Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20 lub doręczone listownie pod adresem: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor 
w Wydziale Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego”, w terminie do dnia 5 lutego 2024 r. 
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do starostwa), nie będą rozpatrywane. 

6. Inne informacje:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%,
- Regulamin naboru znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat.skarzyski.ibip.net.pl – zakładka „Nabór na wolne stanowiska”,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 39 53 008. 

Kwestionariusz osobowy (30kB) word
Klauzula informacyjna (70kB) pdf
Oświadczenia kandydata (160kB) pdf
                                 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (26 stycznia 2024)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (26 stycznia 2024, 08:31:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 357