Młodszy Referent w Referacie do spraw Gospodarki Nieruchomościami w Wydziele Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo  polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
e) wykształcenie średnie geodezyjne lub wyższe geodezyjne, 
f) staż pracy: nie jest wymagany,
g) znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji dróg publicznych,
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).

2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowany staż pracy w administracji publicznej lub w wykonawstwie geodezyjnym,
b) mile widziana znajomość obsługi programów geodezyjnych takich jak: EWMAPA i EWOPIS,
c) znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office oraz znajomość obsługi urządzeń biurowych,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) umiejętność rozwiązywania problemów, 
f) komunikatywność, samodzielność, dokładność odpowiedzialność, sumienność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
g) zdolność analitycznego myślenia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w szczególności: ewidencjonowanie, zabezpieczenie, naliczanie należności za nieruchomości udostępniane, zbywanie oraz nabywanie nieruchomości, wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie oraz oddawanie w użytkowanie,
b) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i wygaszaniem trwałego zarządu dot. nieruchomości Skarbu Państwa, w tym między innymi ustalanie 
i aktualizacja opłat,
c) sporządzanie rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu Skarbu Państwa i przekazywanie do Wojewody Świętokrzyskiego,
d) prowadzenie spraw dotyczących ustalania wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne (powiatowe i gminne),
e) prowadzenie spraw dotyczących ustalania odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne i przeznaczone pod drogi publiczne,
f) regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
g) prowadzenie spraw związanych z mieniem gromadzkim oraz wspólnotami gruntowymi,
h) udzielanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa,
i) załatwianie innych spraw związanych z funkcjonowaniem Wydziału powierzonych do wykonania zgodnie z podległością służbową.

4. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
a) liczba lub wymiar etatu: 1,
b) wynagrodzenie zgodne z Zarządzeniem Nr 48/2023 Starosty Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej
c) praca administracyjno-biurowa, wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie,
d) kontakt z klientem zewnętrznym oraz wewnętrznym,
e) praca wykonywana w budynku przy pl. Floriańskim 1 w Skarżysku-Kamiennej, budynek piętrowy wyposażony w podjazd i windę. 

5. Wymagane dokumenty:
a) podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
b) podpisany krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu),
d) podpisana klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (formularz w załączeniu),
e) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f) oświadczenia kandydata (formularz w załączeniu):
- o posiadanym obywatelstwie,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
g) dodatkowo:
- kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), a w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia – 
w przypadku kandydatów posiadających staż pracy,
- inne dokumenty o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (referencje, opinie, oceny pracy, itp.),
- inne dokumenty o posiadanym stażu pracy w administracji publicznej lub wykonawstwie geodezyjnym, 
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

WAŻNE: Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 29 grudnia 2023 r. pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Młodszy Referent w Referacie do spraw Gospodarki Nieruchomościw Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do starostwa), nie będą rozpatrywane. 
6. Inne informacje:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%,
- Regulamin naboru znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat.skarzyski.ibip.net.pl – zakładka „Nabór na wolne stanowiska”,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 39 53 008. 

Kwestionariusz osobowy (30kB) word
Klauzula informacyjna (70kB) pdf
Oświadczenia kandydata (160kB) pdf
                                 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (14 grudnia 2023)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (14 grudnia 2023, 10:48:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 510