Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy Referent w Referacie do spraw Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo  polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
e) wykształcenie średnie geodezyjne lub wyższe geodezyjne,
f) staż pracy: nie jest wymagany,
g) znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych),
- inne niezbędne do rzetelnego prowadzenia powierzonych zadań łącznie z rozporządzeniami wykonawczymi do ustaw.

2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowany staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z geodezją lub w wykonawstwie geodezyjnym,
b) mile widziana znajomość obsługi i umiejętność pracy na programach geodezyjnych takich jak: EWMAPA, EWOPIS,
c) znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office oraz znajomość obsługi urządzeń biurowych,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) umiejętność rozwiązywania problemów, 
f) komunikatywność, samodzielność, dokładność odpowiedzialność, sumienność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
g) zdolność analitycznego myślenia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla gminy Bliżyn,
b) utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. w zgodności z dostępnymi dokumentami,
c) przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego oraz w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
d) przeprowadzanie postępowań administracyjnych dotyczących odmowy udostępniania informacji zawartej w operacie ewidencyjnym,
e) przeprowadzanie postepowań administracyjnych w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty,
f) przeprowadzanie postepowań administracyjnych w sprawach odmowy wydania zaświadczenia lub informacji z archiwalnej ewidencji gruntów lub aktualnej ewidencji gruntów i budynków,
g) udzielanie informacji o gruntach, budynkach i lokalach,
h) wydawanie zaświadczeń i informacji z archiwalnej ewidencji gruntów oraz z aktualnej ewidencji gruntów i budynków,
i) wydawanie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego oraz kopii posiadanych archiwalnych akt uwłaszczeniowych,
j) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem i wydawaniem wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego,
k) prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem i wydawaniem wyrysów z mapy ewidencyjnej,
l) prowadzenie spraw związanych z wystawianiem Dokumentów Obliczenia Opłaty,
m) prowadzenie spraw dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
n) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i wymianą gruntów,
o) prowadzenie spraw związanych z zapytaniami kancelarii komorniczych,
p) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania z zakresu planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych,
q) przygotowanie spraw zakończonych do przekazania do archiwum tut. Starostwa,
r) właściwe zabezpieczenie baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
s) ochrona zbiorów danych osobowych zgodnie z obowiązującymi unormowaniami oraz ochron danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
t) zabezpieczenie pomieszczeń i mienia,
u) załatwianie innych spraw związanych z funkcjonowaniem Wydziału powierzonych do wykonywania zgodnie z podległością służbową.

4. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
a) liczba lub wymiar etatu: 1,
b) wynagrodzenie zgodne z Zarządzeniem Nr 48/2023 Starosty Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej,
c) praca administracyjno-biurowa, wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie,
d) kontakt z klientem zewnętrznym oraz wewnętrznym,
e) praca wykonywana w budynku przy pl. Floriańskim 1 w Skarżysku-Kamiennej, budynek piętrowy wyposażony w podjazd i windę. 

5. Wymagane dokumenty:
a) podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
b) podpisany krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu),
d) podpisana klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (formularz w załączeniu),
f) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
g) oświadczenia kandydata (formularz w załączeniu):
- o posiadanym obywatelstwie,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
h) dodatkowo:
- kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), a w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia – w przypadku kandydatów posiadających staż pracy,
- inne dokumenty o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (referencje, opinie, oceny pracy, itp.),
- inne dokumenty o posiadanym stażu pracy w administracji publicznej lub wykonawstwie geodezyjnym, 
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

WAŻNE: Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 7 sierpnia 2023 r.  

pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent w Referacie do spraw Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami”.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do starostwa), nie będą rozpatrywane. 

6. Inne informacje:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%,
- Regulamin naboru znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat.skarzyski.ibip.net.pl – zakładka „Nabór na wolne stanowiska”,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 39 53 008. 

                                 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (27 lipca 2023)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (27 lipca 2023, 11:46:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 476