Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie do spraw Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo  polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
e) wykształcenie średnie geodezyjne lub wyższe geodezyjne, administracyjne lub prawnicze,
f) staż pracy: w przypadku wykształcenia średniego min. 3 lata stażu pracy na stanowiskach umożliwiających wykonywanie zadań na stanowisku, którego dotyczy nabór, określonych w pkt 3. Natomiast w przypadku kandydata z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany,
g) znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).

2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowany staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z gospodarką nieruchomościami, geodezją lub w wykonawstwie geodezyjnym,
b) znajomość obsługi i umiejętność pracy na programach geodezyjnych takich jak: EWMAPA, EWOPIS,
c) znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office oraz znajomość obsługi urządzeń biurowych,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) umiejętność rozwiązywania problemów, 
f) komunikatywność, samodzielność, dokładność odpowiedzialność, sumienność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
g) zdolność analitycznego myślenia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie spraw z zakresu regulowania stanu prawnego nieruchomości, w szczególności zajętych pod drogi powiatowe,
b) prowadzenie spraw związanych z mieniem gromadzkim oraz ze wspólnotami gruntowymi,
c) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
d) prowadzenie spraw dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne (powiatowe i gminne),
e) prowadzenie spraw dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne i przeznaczone pod drogi publiczne,
f) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznaniem na własność działki na wniosek osoby, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego,
g) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznaniem na własność działki pod budynkami na rzecz właściciela tych budynków, w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego Państwu,
h) przeprowadzanie wywłaszczeń nieruchomości,
i) udzielanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości Skarbu państwa,
j) załatwianie innych spraw związanych z funkcjonowaniem Wydziału powierzonych do wykonania zgodnie z podległością służbową.

4. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
a) liczba lub wymiar etatu: 1,
b) wynagrodzenie zgodne z Zarządzeniem Nr 55/2021 Starosty Skarżyskiego z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej,
c) praca administracyjno-biurowa, wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie,
d) kontakt z klientem zewnętrznym oraz wewnętrznym,
e) praca wykonywana w budynku przy pl. Floriańskim 1 w Skarżysku-Kamiennej, budynek piętrowy wyposażony w podjazd i windę. 

5. Wymagane dokumenty:
a) podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
b) podpisany krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu),
d) podpisana klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (formularz w załączeniu),
e) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), a w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia – wymagane w przypadku kandydatów posiadających średnie wykształcenie i kandydatów z wyższym wykształceniem posiadających staż pracy,
f) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
g) oświadczenia kandydata (formularz w załączeniu):
- o posiadanym obywatelstwie,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
h) dodatkowo:
- inne dokumenty o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (referencje, opinie, oceny pracy, itp.),
- inne dokumenty o posiadanym stażu pracy w administracji publicznej lub wykonawstwie geodezyjnym, 
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

WAŻNE: Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście
w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20 

lub doręczone listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie do spraw Gospodarki Nieruchomości
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami”.

w terminie do dnia 15 maja 2023 r. 
 
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do starostwa), nie będą rozpatrywane. 

6. Inne informacje:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%,
- Regulamin naboru znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat.skarzyski.ibip.net.pl –zakładka „Nabór na wolne stanowiska”,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 39 53 008. 

Kwestionariusz osobowy (30kB) word
Klauzula informacyjna (70kB) pdf
Oświadczenia kandydata (160kB) pdf
                                 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (4 maja 2023)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (4 maja 2023, 09:10:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 738