Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży transportu kolejowego"

Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia  pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży transportu kolejowego, w dziedzinie: Eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu”
 
Powiat Skarżyski – jako organ prowadzący szkołę w zakresie kształcenia zawodowego             w Zespole Szkół Transportowo-Mechatrnonicznych w Skarżysku-Kamiennej, ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, pn.: ”Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży transportu kolejowego, w dziedzinie: eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu   w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej”, zwanego dalej Projektem, w związku z ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (jednostka wspierająca) konkursem „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) - II nabór” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent A „Odporność  i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja A.3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.
Celem realizacji przedsięwzięć wyłonionych w ramach ww. konkursu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego.
Liderem przedsięwzięcia/Wnioskodawcą, którego dotyczy niniejsze ogłoszenia o naborze partnera będzie Powiat Skarżyski.
 
1. Cel partnerstwa
Celem partnerstwa jest wspólna współpraca przy realizacji przedsięwzięcia polegająca na utworzeniu BCU  w branży transportu kolejowego, w dziedzinie: eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu.o Nowa jednostka powstanie przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej na bazie rozbudowanego zaplecza infrastrukturalnego placówki. Zadaniem centrum będzie wsparcie przestrzeni edukacyjnej         i współpraca biznesu na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego. Przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z regulaminem konkursu w partnerstwie trójpodmiotowym. Partnerzy wraz  z liderem będą zobowiązani do przygotowania wniosku projektowego a w dalszej części do jego realizacji oraz do przygotowania dokumentów sprawozdawczych.
Szczegółowy zakres przedsięwzięcia będzie zgodny z regulaminem konkursu pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) – II nabór”, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Wymagania formalne
1) Wymagania   formalne   wobec  partnera  branżowego  i  podmiotu  spółki   skarbu państwa   –    podmiot      branżowy     ogólnopolskiego     zasięgu     działania   –                (w partnerstwie)   -   właściwy     w     dziedzinie    w  branży  transportu   kolejowego,              w dziedzinie: eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu funkcjonujący przed 15 sierpnia 2022 r. jako:
-  organizacja lub stowarzyszenie pracodawców
lub:
-  samorząd gospodarczy lub inna organizacja gospodarcza
lub:
-  stowarzyszenie zrzeszające osoby  wykonujące  określony  zawód  lub  zawody pokrewne
lub:
-  samorząd   zawodowy   zrzeszający  osoby  wykonujące  określony  zawód  lub zawody pokrewne,
oraz działający na podstawie odpowiednio:
a)  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U.z 2020r.
poz. 2261 z późn. zm.),
b)  ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 579         z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (t.j. Dz.U.z 2022r.
poz. 97 z późn. zm.),
d)  ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2159 z późn. zm.).
Przez   właściwy    dla    branży   transport   kolejowy,   w   dziedzinie:    eksploatacja              i utrzymanie kolejowych środków transportu  podmiot branżowy rozumie się podmiot:
- który ma ogólnopolski zasięg działania określony  w  statucie  (według  stanu  na 15 sierpnia 2022 r.),
- którego zakres działalności określony w  statucie   (według   stanu   na   15  sierpnia    2022 r.) obejmuje  ww.  dziedzinę  oraz  który  prowadzi  działalność  statutową  w  tej dziedzinie.
Uwaga: za spełniające to kryterium  nie  uznaje  się  podmiotów,  których  działalność jest przekrojowa dla wszystkich dziedzin, np. organizacje działające w obszarze  BHP są właściwe wyłącznie dla dziedziny „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.
2) Spółka skarbu państwa lub przedsiębiorstwo państwowe
Przez spółkę skarbu państwa rozumie się spółkę, o której mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 z późn. zm)
Przez przedsiębiorstwo państwowe rozumie się przedsiębiorstwo, o którym mowa  w ustawie       z dnia 25 września 1981  o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1317           z późn. zm) oraz innych przepisach rangi ustawowej.
Liderem projektu jest Powiat Skarżyski,  a  podstawą do wspólnego działania partnerstwo trójpodmiotowe.
3. Opis działań i zakres tematyczny projektu
Utworzenie i wsparcie BCU w branży transportu kolejowego, w dziedzinie: eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu odbędzie się poprzez realizację następujących zadań:
a) działania inwestycyjne takie jak:
- rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub
- przebudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub
- remont (adaptacja) istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU wraz z niezbędną do eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami wraz z zagospodarowaniem otoczenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. zm.) oraz z zachowaniem zasad działalności zrównoważonej środowiskowo, o których mowa w dokumentacji dostępnej na stronie DNSH - zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku (do no significant harm) - Krajowy Plan Odbudowy - Portal Gov.pl (www.gov.pl), zwanej zasadą DNSH1
oraz
b)  zakup   wyposażenia   rozumianego   w   szczególności   jako:   maszyny,   sprzęt, urządzenia    techniczne    i    materiały    eksploatacyjne    w    zakresie związanym               z funkcjonowaniem centrów,
c)  utworzenie struktury instytucjonalnej rozumianej jako wpisanie BCU do przepisów prawa oświatowego, powołanie Rady BCU,
d)  zatrudnienie     pracowników     centrum,     w    tym  trenerów   i   szkoleniowców, przygotowanie    dokumentacji   programowej   dla  szkoleń  i  kursów  realizowanych          w centrum.

4. Realizacja obowiązkowych zadań
Wsparcie funkcjonowania BCU będzie obejmowało realizację działań w czterech obszarach:
- działalność edukacyjno-szkoleniowa,
- działalność integrująco-wspierająca,
- działalność innowacyjno-rozwojowa,
- działalność doradczo-promocyjna.
Zadania określone dla BCU mają na celu wsparcie współpracy z organizatorami kształcenia zawodowego a także upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań                          w branży transportu kolejowego, w dziedzinie: eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu

5. Kryteria wyboru partnera
Kryteria formalne (ocena: spełnia /nie spełnia):
1.    Posiadanie wiedzy i doświadczenia w dziedzinie mechatroniki
2.    Posiadanie potencjału osobowego, zdolnego do realizacji działań w branży transportu kolejowego, w dziedzinie: eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu

6. Wymagania dotyczące oferty:
1)    złożenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu               i dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej
2)    zgoda na upublicznienie propozycji/oferty partnerskiej (podpis – załącznik nr 1
3)    wypełnione i podpisane oświadczenie oferenta o niepodleganiu wykluczeniu
z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, z późn. zm.) (załącznik nr 2)
4)    złożenie statutu oferenta (według stanu na 15 sierpnia 2022 r.)/ wpisu do odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający działalność we wskazanej dziedzinie
5)    złożenie pełnomocnictw/a osób/osoby reprezentujących/cej oferenta (jeżeli dotyczy);
6)    oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim                            i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji zgodnie   z zapisami zawartymi w dokumencie rejestrowym lub osobę upoważnioną przez oferenta zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.

7. Kryteria merytoryczne oceny (max 60 pkt):
 1) Zgodność działania potencjalnego partnera z celem partnerstwa [max 5 pkt]
 2) Oferowany wkład Oferenta w realizację  celu  partnerstwa  (ludzki,  organizacyjny,
techniczny)  [max 10 pkt]
 3) Doświadczenie   w   realizacji   przedsięwzięć   o   podobnym   charakterze  -  opis doświadczenia w realizacji przedsięwzięć jako beneficjent lub partner lub wykonawca usług edukacyjnych realizowanych we współpracy ze szkołami zawodowymi/ CKZ lub na ich rzecz,      w zakresie podobnym z założeniami przedsięwzięcia [max 5 pkt]
 4) Proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania przedsięwzięcia (etap
Utworzenie BCU): opis działań możliwych do zrealizowania przez partnera w  ramach
przedsięwzięcia wskazanych w pkt 3 [max 20 pkt]
 5) Proponowany   zakres   współpracy  w  zakresie  realizacji  przedsięwzięcia  (etap
Funkcjonowanie   BCU):  opis  działań  możliwych  do  zrealizowania  przez  partnera               w ramach 4 obszarów działania BCU:
-  działalność edukacyjno-szkoleniowa,
-  działalność integrująco-wspierająca,
-  działalność innowacyjno-rozwojowa,
-  działalność doradczo-promocyjna [max 20 pkt].
 
8. Termin i miejsce składania ofert
1) Zgłoszenia  z  propozycją  współpracy  należy  składać   w   formie   pisemnej   na   zasadach  określonych  w  kryteriach   formalnych   niniejszego   ogłoszenia,                        w Biurze  Obsługi Interesantów  Starostwa  Powiatowego  w Skarżysku-Kamiennej  lub  drogą  pocztową  w  zamkniętej  kopercie  na  adres:  Starostwo  Powiatowe       ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, z napisem:

Otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży transportu kolejowego, w dziedzinie: Eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu”
w terminie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do 22.03.2023 r. do godz. 14.00.
2) Dla ofert przesłanych pocztą/kurierem liczy się data ich wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kam.,
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
9. Postanowienia końcowe
1) Powiat Skarżyski zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ogłoszeniu                      o otwartym naborze partnerów w trakcie trwania naboru,
2) Powiat Skarżyski zastrzega sobie prawo do wystąpienia do oferenta                                  o przedstawienie dodatkowych informacji, dokumentów i wyjaśnień
3)  Powiat Skarżyski nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze,
4)  Udział partnera w realizacji przedsięwzięcia nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania wsparcia finansowego na realizacje niniejszego przedsięwzięcia,
5)  Wszelkie pytania dot. naboru należy kierować pod nr tel. (41) 39 53 042
6)  Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego


Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie (78kB) word
Załącznik nr 1 (82kB) word
Załącznik nr 2 (49kB) word
Zmiana treści ogłoszenia (53kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Cisowska (21 lutego 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (21 lutego 2023, 10:38:45)

Ostatnia zmiana: Anna Cisowska (14 marca 2023, 14:49:27)
Zmieniono: Zmiana treści ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 254