Uchwała Nr 14/2023 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego
 
Uchwała nr 14/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego
IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: Przewodniczący: Ireneusz Piasecki Członkowie: Iwona Kudła, Wojciech Czerw
po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2023 roku uchwały Nr 334/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035 (zwanej dalej WPF) oraz uchwały Nr 333/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok, działając na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w związku z art. 13 pkt 10 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1668)
postanawia zaopiniować pozytywnie planowaną kwotę długu Powiatu Skarżyskiego wynikającą ze zobowiązań zaciągniętych ujętych w WPF na lata 2023 - 2035
U z a s a d n i e n i e
Prognoza kwoty długu przedstawiona w WPF obejmuje zobowiązania stanowiące tytuły dłużne w rozumieniu art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - zaciągnięte, podlegające spłacie w okresie objętym prognozą.
Ze sprawozdania Rb-Z wg stanu na IV kwartał 2021 wynika, że dług Powiatu na dzień 31.12.2021 r. wynosił 34.723.333 zł. Zobowiązaniami Powiatu stanowiącymi tytuły dłużne były kredyty i pożyczki.
Jak wskazano w uchwalonej WPF na lata 2023-2035, dług Powiatu na koniec 2022 roku wyniesie 32.600.563,50 zł. W 2023 roku nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań. Kwota długu planowana na 31.12.2023 r. wyniesie 30.376.994,50 zł, a zatem zmaleje w porównaniu do wykazanego w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2021 r. o kwotę 4.346.338,50 zł.
Z WPF uchwalonej na lata 2022-2035 wynika, że spłata długu zaciągniętego nastąpi w latach 2022- 2035. Również w WPF na lata 2023-2035 spłatę długu zaplanowano do roku 2035. W związku z powyższym ostateczny termin spłaty długu nie uległ zmianie.
W WPF obowiązującej w 2022 r. odsetki związane z obsługą długu określono w łącznej kwocie
12.005.364 zł, natomiast planowane odsetki wykazane w WPF na lata 2023- 2035 wynoszą łącznie
25.271.823 zł. Nastąpi zatem wzrost tych wydatków o kwotę 13.266.459 zł.
W 2023 r. zaplanowano spłatę długu w kwocie 2.223.200 zł środkami finansowymi pochodzącymi z wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków budżetu w kwocie 369 zł.
W 2024 roku spłata długu nastąpi z prognozowanej nadwyżki budżetowej, a także z wydatków budżetu w kwocie 61,50 zł. Natomiast od 2025 roku spłata długu następować będzie z prognozowanych nadwyżek budżetowych.
W wyniku dokonanej analizy stwierdzić należy, że w latach 2023- 2035 spełnione zostaną wymogi
określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych przy uwzględnieniu treści art. 244 w/w ustawy.
Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie. 
Przewodniczący Składu Orzekającego
Ireneusz Piasecki
opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu (101kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (16 stycznia 2023)
Opublikował: Urszula Wrona (19 stycznia 2023, 12:03:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 384