Uchwała Nr 15/2023 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok 
Uchwała nr 15/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok
IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: Przewodniczący: Ireneusz Piasecki Członkowie: Iwona Kudła, Wojciech Czerw
po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2023 roku uchwały budżetowej na 2023 rok przedstawionej przez Radę Powiatu Skarżyskiego na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) uchwala co następuje:
Powiat Skarżyski ma możliwość sfinansowania planowanego w uchwale budżetowej na 2023 rok deficytu budżetu w kwocie 4.152.595 zł.
U z a s a d n i e n i e
W uchwale budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2023   rok zaplanowano: dochody budżetowe w kwocie 154.506.798,37 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 158.659.393,37 zł. Deficyt budżetu 2023 roku w wysokości 4.152.595 zł, zaplanowany zgodnie z dyspozycją art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.888.106 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 45.000 zł,
-   niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 219.489 zł - co wynika z § 3 uchwały budżetowej.
Wskazane w uchwale budżetowej Powiatu Skarżyskiego źródła przychodów finansujących deficyt
budżetowy określone są w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.
Reasumując powyższe ustalenia Skład Orzekający stwierdza możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w uchwale budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok.
Przewodniczący Składu Orzekającego
Ireneusz Piasecki
opinia o możliwości sfinansowania deficytu (98kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (16 stycznia 2023)
Opublikował: Urszula Wrona (19 stycznia 2023, 11:53:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 278