Uchwała Nr 171/2022 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok

Uchwała Nr 171/2022
IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2022 roku
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok
V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodniczący: Piasecki Ireneusz
Członkowie: Kudła Iwona, Czerw Wojciech
po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2022 roku projektu uchwały budżetowej na 2023 rok przedstawionego przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego - na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) uchwala co następuje:
Powiat Skarżyski ma możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok deficytu budżetu w kwocie 3.802.595 zł.
 
Uzasadnienie
W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok zaplanowano: dochody budżetowe w kwocie 154.506.798,37 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 158.309.393,37 zł. Deficyt budżetu 2023 roku w wysokości 3.802.595 zł, zaplanowany zgodnie z dyspozycją art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości w kwocie 3.538.106 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 45.000 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 219.489 zł - co wynika z § 3 projektu uchwały budżetowej.
Wskazane w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego źródła przychodów finansujących deficyt budżetowy określone są w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych. Reasumując powyższe ustalenia Skład Orzekający stwierdza możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok.
 
Przewodniczący Składu Orzekającego
Ireneusz Piasecki
opinia o możliwości sfinansowania deficytu (98kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (14 grudnia 2022)
Opublikował: Urszula Wrona (15 grudnia 2022, 09:02:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 320