Uchwała Nr 173/2022 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035

Uchwała nr 173/2022
IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2022 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035
 
IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodniczący: Ireneusz Piasecki
Członkowie: Iwona Kudła, Wojciech Czerw
działając na podstawie art. 13 pkt 12 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) po zbadaniu w dniu 14 grudnia 2022 roku projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035 postanawia
 
zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z dyspozycją art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w dniu 15 listopada 2022 r. przedłożony został Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035 (zwanej dalej WPF) wraz z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok.
 
WPF sporządzona została zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83) i zawiera wymagane przez art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla każdego roku budżetowego:
1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia
2. dochody majątkowe i wydatki majątkowe,
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu
5. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6. kwotę długu w tym relację o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Zgodnie z dyspozycją art. 226 ust. 2a ww. ustawy załączono również objaśnienia przyjętych wartości.
Ujęte w WPF na 2023 rok kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu zgodne są z kwotami zawartymi w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok w zakresie wskazanym w co spełnia wymogi art. 229 ustawy o finansach publicznych.
W załączniku do projektu uchwały w sprawie WPF sporządzono wykaz przedsięwzięć, w którym odrębnie dla każdego przedsięwzięcia określono jego: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe a także limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań.
 
Zaplanowane  kwoty wydatków bieżących i majątkowych na realizowane i planowane przedsięwzięcia w poszczególnych latach wynikają z limitów na poszczególne pozycje.
 
W projekcie uchwały zamieszczono upoważnienia, o których stanowi art. 228 ust. 1 i 2 oraz art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
 
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500 z ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927), ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu Uchwałą nr 69/138/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku Zarząd Powiatu dokonał wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 i przyjął okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Skład Orzekający ustalił, że relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie zostanie naruszona w całym okresie objętym WPF.
Całkowita spłata długu Powiatu Skarżyskiego nastąpi w 2035 roku.
 
Przewodniczący Składu Orzekającego
Ireneusz Piasecki
opinia o projekcie WPF na lata 2023-2035 (112kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (14 grudnia 2022)
Opublikował: Urszula Wrona (15 grudnia 2022, 08:57:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 351