Uchwała Nr 172/2022 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok


Uchwała nr 172/2022
IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodniczący: Ireneusz Piasecki
Członkowie: Iwona Kudła, Wojciech Czerw
 
po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2022 roku projektu budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok na podstawie art. 13   pkt 3,   w związku   z art. 19   ust. 2   ustawy   z dnia   7 października   1992   r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) postanawia:
zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok
 
U Z A S A D N I E N I E
Rada Powiatu Skarżyskiego spełniając wymogi określone w art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w dniu 15 listopada 2022 r. projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem.
Przedmiotowy projekt zgodny jest z art. 211 ust. 5 i art. 212 ustawy o finansach publicznych. Dochody budżetu przedstawione zostały w załączniku nr 1 do projektu w szczegółowości według działów, rozdziałów i źródeł (paragrafów). W załączniku nr 2 do projektu w takim samym podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem grup wydatków określonych w art. 236 ust. 3 i 4 ww. ustawy o finansach publicznych przedstawione zostały wydatki.
Analiza wydatków zaplanowanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej wskazuje na to, że w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wydatki na zadania własne obowiązkowe.
W załączniku nr 3 ustalono limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia roku budżetowym 2023.
Część wydatków będzie realizowana w postaci dotacji określonych w załącznikach: nr 10 - dotacje podmiotowe, nr 11 - dotacje celowe.
 
Planowane na 2023 rok wydatki budżetowe w wysokości 158 309 393,37 zł są wyższe od planowanych dochodów budżetowych 154 506 798,37 zł. W związku z tym w § 3 projektu zaplanowano deficyt w wysokości 3 802 595 zł wskazując źródła jego pokrycia. Zgodność z prawem tej części projektu jest przedmiotem odrębnej opinii niniejszego składu.
Prawidłowo zaplanowana została rezerwa ogólna gdyż stanowi ona wielkość względną wynoszącą od 0,1 % do 1 % wydatków budżetu zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została określona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu  kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.).
Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zaplanowano dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.). Zaplanowano również dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i Programu Inwestycji Strategicznych.
W projekcie budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i 8.
Upoważnienia zawarte w § 11 projektu uchwały budżetowej są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Określony w § 13 projektu uchwały budżetowej tryb ogłoszenia uchwały budżetowej jest zgodny z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.z 2019 r. poz.1461).
 
Przewodniczący Składu Orzekającego
Ireneusz Piasecki
opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok (99kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (14 grudnia 2022)
Opublikował: Urszula Wrona (15 grudnia 2022, 08:50:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 341