Uchwała Nr 33/2022 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach.

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2021 rok
Uchwała Nr 33/2022 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2021 rok
VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodnicząca - Ewa Midura Członkowie - Wojciech Czerw - Zbigniew Rękas
na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137), po zbadaniu w dniu 20 kwietnia 2022 roku sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2021 rok
postanawia
zaopiniować pozytywnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2021 rok
Uzasadnienie
Przedłożone przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego sprawozdania za 2021 rok obejmują:
- sprawozdania budżetowe za 2021 rok sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 z późn. zm.) a także rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396 z późn. zm.) a ponadto
- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2021 rok sporządzone i przedłożone w terminie na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
W wyniku porównania analizowanych danych zawartych w wymienionych wyżej sprawozdaniach stwierdzono ich wzajemną zgodność. Wykazane wielkości zgodne są z przedłożoną uchwałą budżetową i jej zmianami dokonanymi przez Radę i Zarząd Powiatu w 2021 r. W sprawozdaniu Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2021 rok uwzględnione zostały wymogi określone w art. 269 pkt 2 i 3 w/w ustawy o finansach publicznych.
Ponadto na podstawie przedmiotowych w/w sprawozdań stwierdzono, co następuje:
1.Dochody budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2021 rok zaplanowane (z uwzględnieniem dokonywanych wciągu roku zmian budżetu) w wysokości 133.372.981,53 zł zrealizowano w kwocie 138.673.938,04 zł to jest w 103,97% w stosunku do dochodów planowanych. Dochody majątkowe Powiatu zrealizowano w kwocie 18.155.886,18 zł na plan tych dochodów w kwocie 16.639.080,36 zł. (109,11%). Dochody bieżące wykonano w wysokości 120.518.051,86 zł. (103,24%). Skład Orzekający stwierdził, że wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące zgodnie z art. 242 ust. 2 w/w ustawy o finansach publicznych.
2. Plan wydatków ogółem wynosił 134.149.585,13 zł i został zrealizowany w kwocie 129.888.776,10 zł to jest w 96,82%. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 18.617.534,07 zł. Realizacja planowanych wydatków majątkowych wyniosła 95,58%. Wydatki majątkowe stanowiły 14,33% w stosunku do wykonanych w 2021 roku wydatków ogółem. Natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło 97,03% planu tych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 79.328.388,96 zł co stanowi 61,07% w stosunku do wykonanych w 2021 roku wydatków ogółem.
W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady i Zarządu Powiatu Skarżyskiego nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z przepisami art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
3. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2021 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 8.785.161,94 zł przy planowanym deficycie w wysokości 776.603,60 zł. Planowane na 2021 r. przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 895.009,90 zł wykonane zostały w kwocie 4.057.860,59 zł (453,38% ) Zrealizowane zostały także przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w.w. ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.991.626,83 zł, co stanowiło 155,42% planu tych przychodów. Rozchody budżetowe przeznaczone na spłatę istniejącego zadłużenia Powiatu wykonano w kwocie 2.043.200 zł (100% w stosunku do planu).
4. Zobowiązania Powiatu Skarżyskiego według tytułów dłużnych na koniec 2021 roku z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem 34.723.333 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują. W stosunku do 2020 r. dług Powiatu Skarżyskiego zmalał o 2.043.200 zł zł (wykonane rozchody). Prawidłowa jest relacja kwoty długu w stosunku do wykonanych dochodów wynikająca z art. 80 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 rok.
opinia o wykonaniu budżetu za 2021 rok (644kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (20 kwietnia 2022)
Opublikował: Urszula Wrona (28 kwietnia 2022, 13:45:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 448