Uchwała Nr 16/2022 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2022 rok 
Uchwała Nr 16/2022 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2022 rok
VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodnicząca: Ewa Midura Członkowie: Wojciech Czerw, Zbigniew Rękas
po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2022 roku uchwały Nr 270/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2022 rok - na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala, co następuje:
opiniuje się pozytywnie możliwość sfinansowania przez Powiat Skarżyski planowanego w uchwale budżetowej na 2022 rok deficytu budżetu w kwocie 8.384.933,13 zł.
Uzasadnienie
W uchwale budżetowej Powiatu na 2022 rok zaplanowano: dochody budżetowe w kwocie 136.608.248,84 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 144.993.181,97 zł.
Deficyt budżetu 2022 roku w wysokości 8.384.933,13 zł, zaplanowany zgodnie z dyspozycją art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.322.646,13 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.062.287,00 zł,
co wynika z § 3 uchwały budżetowej.
Wskazane w uchwale budżetowej Powiatu źródła przychodów finansujących deficyt budżetowy określone są w art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8 w/w ustawy o finansach publicznych.
Reasumując powyższe ustalenia Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
opinia o możliwości sfinansowania deficytu (323kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (20 stycznia 2022)
Opublikował: Urszula Wrona (24 stycznia 2022, 13:31:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1379