Uchwała Nr 15/2022 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego
Uchwała Nr 15/2022 
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego
VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodnicząca: Ewa Midura Członkowie: Wojciech Czerw, Zbigniew Rękas
po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2022 roku uchwały Nr 271/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2022-2035 (zwanej dalej WPF) oraz uchwały Nr 270/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2022 rok, działając na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 10 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.)
postanawia
zaopiniować pozytywnie planowaną kwotę długu Powiatu Skarżyskiego wynikającą z zaciągniętych zobowiązań ujętych w WPF na lata 2022-2035.
Uzasadnienie
Prognoza kwoty długu przedstawiona w WPF obejmuje zaciągnięte zobowiązania stanowiące tytuły dłużne w rozumieniu art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i podlegające spłacie w okresie objętym prognozą. Ze sprawozdania Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku wynika, że dług Powiatu na dzień 31.12.2020 r. wynosił 36.766.533 zł. Zobowiązaniami Powiatu stanowiącymi tytuły dłużne były kredyty i pożyczki.
Jak wskazano w uchwalonej WPF na lata 2022-2035 dług Powiatu na koniec 2021 roku wyniesie 34.723.333 zł. W 2022 roku nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań, zaplanowano natomiast spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota długu planowana na 31.12.2022 r. wyniesie 32.600.133 zł, a zatem zmaleje w porównaniu do wykazanego w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 4.166.400 zł. W Kolejnych latach objętych prognozą również nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań.
Z WPF uchwalonej na lata 2021-2035 wynika, że spłata długu nastąpi w latach 2021-2035. W WPF na lata 2022-2035 spłatę długu zaplanowano również do roku 2035. Zatem ostateczny termin spłaty długu pozostał bez zmian.
W WPF obowiązującej w 2021 r. wydatki związane z obsługą długu określono w łącznej kwocie 11.753.735 zł, natomiast w WPF na lata 2022-2035 wynoszą łącznie 10.905.364 zł. Nastąpi zatem zmniejszenie tych wydatków o kwotę 848.371 zł.
W 2022 r. zaplanowano spłatę długu w kwocie 2.123.200 zł środkami finansowymi pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, natomiast począwszy od 2023 roku spłata długu następować będzie z prognozowanych nadwyżek budżetowych.
Jak wynika z uchwalonej WPF najwyższe rozchody z tytułu spłat rat kredytów i wykupu obligacji komunalnych planowane są na rok 2028 i wynoszą 2.745.200 zł, przy planowanych do uzyskania na ten rok dochodach w kwocie 116.551.509,30 zł.
WPF na lata 2022-2035 uwzględnia postanowienia zawarte w uchwale Zarządu Powiatu Skarżyskiego Nr 69/138/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
W wyniku dokonanej analizy stwierdzić należy, że w latach 2022-2035 spełnione zostaną wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu (505kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (20 stycznia 2022)
Opublikował: Urszula Wrona (24 stycznia 2022, 13:27:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1280