Uchwała Nr 153/2021 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2022 rok

Uchwała Nr 153/2021
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 9 grudnia 2021 roku
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2022 rok
VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodnicząca: Ewa Midura Członkowie: Wojciech Czerw, Zbigniew Rękas
po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2021 roku projektu uchwały budżetowej na 2022 rok przedstawionego przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego - na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.)
postanawia:
zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania przez Powiat Skarżyski deficytu planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok w kwocie 5.631.656,13 zł.
Uzasadnienie
W projekcie uchwały budżetowej Powiatu na 2022 rok zaplanowano: dochody budżetowe w kwocie 136.608.248,84 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 142.239.904,97 zł. Deficyt budżetu 2022 roku w wysokości 5.631.656,13 zł, zaplanowany zgodnie z dyspozycją art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.232.629,13 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.399.027 zł,
co wynika z § 3 projektu uchwały budżetowej.
Wskazane w projekcie uchwały budżetowej Powiatu źródła przychodów finansujących deficyt budżetowy określone są w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.
Reasumując powyższe ustalenia Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
opinia o możliwości sfinansowania deficytu (325kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (15 grudnia 2021)
Opublikował: Urszula Wrona (23 grudnia 2021, 08:06:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 488