Uchwała Nr 151/2021 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2022-2035

Uchwała Nr 151/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 9 grudnia 2021 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na łata 2022 - 2035
VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodnicząca: Ewa Midura Członkowie: Wojciech Czerw, Zbigniew Rękas
na podstawie art. 13 pkt 12 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2137) po zbadaniu w dniu 9 grudnia 2021 roku projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2022 - 2035
postanawia:
zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2022 - 2035
Uzasadnienie
Zgodnie z dyspozycją art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Skarżyskiego przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach - celem zaopiniowania - projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2022 - 2035 (zwanej dalej WPF) .
WPF sporządzona została do 2035 roku. Termin ten - zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych - został wyznaczony przez umowy związane z zapewnieniem spłaty długu jednostki, którego zakończenie spłaty planowane jest w 2035 roku.
Przedstawiony projekt uchwały w sprawie WPF w ocenie Składu Orzekającego jest realistyczny i zawiera dane wymagane przez art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla każdego roku budżetowego objętego prognozą.
Ujęte w prognozie na 2022 rok kwoty dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów budżetu są zgodne z kwotami zawartymi w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok, co spełnia wymogi art. 229 ustawy o finansach publicznych.
W załączniku do projektu uchwały w sprawie WPF sporządzono wykaz przedsięwzięć, w którym odrębnie dla każdego przedsięwzięcia określono jego: nazwę, jednostkę organizacyjną
odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe a także limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań.
Zaplanowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych na realizowane i planowane przedsięwzięcia w poszczególnych latach wynikają z limitów na poszczególne pozycje.
Prognozowany wynik budżetu (stanowiący w 2022 r. deficyt) w latach następnych - począwszy od 2023 r. do końca prognozy - jest nadwyżką , którą planuje się przeznaczyć na spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów. Projekt uchwały w sprawie WPF spełnia zasadę równowagi budżetowej.
Kwota długu na koniec 2022 r. wyniesie 32.600.133 zł. Powiat Skarżyski nie planuje w okresie prognozy zaciągania nowych zobowiązań o charakterze tytułów dłużnych. Wielkości przyjęte w projekcie WPF w zakresie prognozy kwoty długu oraz sposobu sfinansowania spłaty długu są prawidłowe. W WPF wykazano, że w poszczególnych latach objętych prognozą obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku, uwzględniając wyłączenia, zatem spełniona zostanie relacja określona w art. 243 ust. 1 ufp.
W projekcie uchwały zamieszczono upoważnienia, o których stanowi art. 228 i art.232 ufp.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
opinia o projekcie WPF na lata 2022-2035 (485kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (15 grudnia 2021)
Opublikował: Urszula Wrona (23 grudnia 2021, 08:02:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 872