Uchwała Nr 152/2021 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2022 rok

Uchwała Nr 152/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2021 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2022 rok
VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodnicząca - Ewa Midura
Członkowie - Wojciech Czerw
- Zbigniew Rękas
po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2021 roku projektu uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2022 rok na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 ze zm.)
postanawia:
zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2022 rok
Uzasadnienie
Zarząd Powiatu Skarżyskiego spełniając wymogi określone w art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.). przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w dniu 17 listopada 2021 roku projekt uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2022 rok w celu jego zaopiniowania.
Analiza przedmiotowego projektu uchwały budżetowej przeprowadzona przez Skład Orzekający z uwzględnieniem jego zgodności z prawem oraz zasadami budżetowymi prowadzi do następujących ustaleń:
1.Treść normatywna przedmiotowego projektu uwzględnia elementy obligatoryjne uchwały budżetowej - zgodnie z wymogami określonymi w art. 212 ust. 1 w.w. ustawy o finansach publicznych. Przedłożony projekt spełnia także wymogi formalno-prawne w zakresie wymaganych załączników, o których mowa w art. 211 ust. 5, art. 214 i art. 215 ufp.
Ponadto w planie dochodów i wydatków wyodrębnione zostały dochody i wydatki o których mowa w art. 237 ust. 2 ufp. Szczegółowość planu dochodów i wydatków jest zgodna z wymogami określonymi w art. 235 i 236 ufp.
2. Zaplanowane dochody i wydatki bieżące uwzględniają mającą zastosowanie do budżetu na 2022 rok zasadę równoważenia budżetu w tej części (planowane na 2022 rok wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące). Natomiast wydatki majątkowe sfinansowane zostaną z planowanych na 2022 rok dochodów Powiatu (bieżących i majątkowych) oraz z przychodów ze środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.
Prawidłowy w ocenie Składu Orzekającego jest zakres planowanych wydatków finansowanych w formie dotacji (podmiotowych i celowych). Rezerwa ogólna zaplanowana została zgodnie z art. 222 ust. 1 ufp. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe ustalona została zgodnie z dyspozycją art. 26 ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 roku poz. 1856 ).
3.W treści normatywnej przedmiotowego projektu określona została kwota stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetowymi. Na 2022 rok zaplanowany został deficyt budżetu i wskazane zostały źródła jego finansowania. Możliwość sfinansowania deficytu
budżetu zakładanego w przedmiotowym projekcie jest przedmiotem odrębnej opinii Składu Orzekającego.
4. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowane zostały przychody pochodzące z wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych a także ze środków wskazanych w art. 217 ust.2 pkt. 8 tej ustawy (w tym par. 905 i 906). Zaplanowane zostały również rozchody budżetu przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów (w par. 992 i 982).
Odnosząc się do kwoty wolnych środków zakładanej jako przychód budżetu na 2022 r. finansujący w części planowany na 2022 rok deficyt budżetu oraz w całości spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Skład Orzekający ustalił, że wskazaną w zał. Nr 4 w par. 950 kwotę mimo, iż jest ona planowana przed zakończeniem roku budżetowego 2021, zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem bilansu za ten rok uznać należy za uzasadnioną. Uwzględniono wyjaśnienia dotyczące kwoty wolnych środków zamieszczone w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu ( str. 24-25) a ponadto na podstawie bilansu za 2020 rok i zaangażowania wolnych środków w roku 2021 ustalono, że w 2022 r. w dyspozycji Powiatu pozostawać będzie kwota 1.907.860,59 zł.
5. Upoważnienia zawarte w § 11 projektu uchwały budżetowej odpowiadają zakresowi upoważnień jakich może udzielić organ stanowiący organowi wykonawczemu w uchwale budżetowej.
6. Określony w § 13 projektu uchwały budżetowej tryb ogłoszenia uchwały budżetowej i początkowy termin jej obowiązywania jest zgodny z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku poz.1461 ) i art. 211 ust. 2 i 3 ufp.
Przewodniczący Składu Orzekającego
opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok (618kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (15 grudnia 2021)
Opublikował: Urszula Wrona (23 grudnia 2021, 07:56:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 620