Uchwała Nr 107/2021 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2021 rok

Uchwała Nr 107/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 10 września 2021 roku
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2021 r.
VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodniczący - Ewa Midura 
Członkowie - Wojciech Czerw - Zbigniew Rękas
na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2137), po zbadaniu w dniu 10.09.2021 roku informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2021 roku.
postanawia
zaopiniować pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2020 roku
Uzasadnienie
1. Przedmiotowa informacja została rozpatrzona przez Skład Orzekający przy wykorzystaniu dokumentów będących w posiadaniu RIO w Kielcach tj:
-sprawozdawczości budżetowej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku sporządzonej na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U.2020 poz. 1564 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396)
-uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego i Zarządu Powiatu dotyczących budżetu podjętych w okresie I półrocza 2021 roku.
W oparciu o powyższe dokumenty ustalono, co następuje:
Przedłożona przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku została sporządzona przez właściwy organ i przedłożona do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z zachowaniem terminu wynikającego z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 poz. 305). Analizowane dane zawarte w tej informacji zgodne są z danymi wykazanymi w w/w sprawozdaniach a także z w/w uchwałami Rady oraz Zarządu Powiatu.
Zaplanowane na 2021 rok na poziomie 135.870.015,43 zł dochody budżetu Powiatu Skarżyskiego zrealizowano w kwocie 67.172.356,92 zł, co stanowi 49,43% w stosunku do dochodów planowanych. Plan wydatków po zmianach ustalony w kwocie 138.201.609,13 zł wykonano w wysokości 54.867.486,60 zł tj. w 39,70% w stosunku do wydatków planowanych.
W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady i Zarządu Powiatu nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych. 
Wskazuje to na dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z przepisami art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi za I półrocze 2021 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 12.304.870,32 zł przy planowanym na 2021 rok deficycie w wysokości 2.331.593,70 zł. który planuje się sfinansować z wolnych środków oraz ze źródła wskazanego w art. 217 ust. 2 pkt 8 w/w ustawy o finansach publicznych. Rozchody przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w I półroczu wykonano w kwocie 771.600 zł (to jest w 37,76 %).
Zobowiązania Powiatu Skarżyskiego według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb -Z wynoszą ogółem 35.994.933 zł i w całości stanowią je kredyty i pożyczki długoterminowe. Nie występują zobowiązania wymagalne.
2. Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2021 roku przedłożono także ( nieobjęte zaopiniowaniem) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r. w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych przedstawione przez zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Powiat Skarżyski w tym m.in. dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej - Curie, co wypełnia dyspozycję art. 266 ust 1 pkt 2 w/w ustawy o finansach publicznych.
Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie.

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (10 września 2021)
Opublikował: Urszula Wrona (20 września 2021, 10:51:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 787