Uchwała Nr 54/2021 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach.

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2020 rok
Uchwała Nr 54/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2020 rok
VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodnicząca - Ewa Midura
Członkowie - Wojciech Czerw - Zbigniew Rękas
na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137), po zbadaniu w dniu 19 kwietnia 2021 roku sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2020 rok postanawia
zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok
Uzasadnienie
Przedłożone przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego sprawozdania za 2020 rok obejmują: - sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1564 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773 t.j.) a także
- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2020 rok , o którym mowa w art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305).
W wyniku porównania analizowanych danych zawartych w wymienionych wyżej sprawozdaniach stwierdzono ich wzajemną zgodność. Wykazane wielkości zgodne są z przedłożoną uchwałą budżetową i jej zmianami dokonanymi przez Radę i Zarząd Powiatu w 2020 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało sporządzone przez właściwy organ z zachowaniem terminu jego przedłożenia. W sprawozdaniu Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2020 rok uwzględnione zostały wymogi określone w art. 269 pkt 2 i 3 w/w ustawy o finansach publicznych.
Ponadto na podstawie przedmiotowych w/w sprawozdań stwierdzono, co następuje: 
  1. Dochody budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2020 rok zrealizowano w kwocie 121.439.232,77 zł to jest w 99,74% w stosunku do dochodów planowanych. Dochody majątkowe Powiatu zrealizowano w kwocie 10.108.409,31 zł (96,10% w stosunku do planu tych dochodów). Dochody bieżące wykonano w wysokości 111.330.823,46 zł. (100,08%). 
  2. Plan wydatków ogółem na 2020 rok wynosił 124.635.691,79 zł i został zrealizowany w kwocie 119.230.522,68 zł to jest w 95.66 %. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 13.904.958,59 zł. Realizacja planowanych wydatków majątkowych wyniosła 82,88%. Wydatki majątkowe stanowiły 11,66% w strukturze wykonanych w 2020 roku wydatków ogółem. Natomiast wykonane wydatki bieżące wyniosły 105.325.564,09 zł (97,65% planu tych wydatków). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 61,43% w strukturze wydatków ogółem. Skład Orzekający stwierdził, że wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące zgodnie z art. 242 ust. 2 w/w ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem dyspozycji art. 15zoa ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1842 ze zm.). W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady i Zarządu Powiatu Skarżyskiego nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z przepisami art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 
  3. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2020 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.208.710,09 zł przy planowanym deficycie w wysokości 2.882.052,59 zł. Planowane na 2020 r. przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 3.092.878,79 zł wykonane zostały w kwocie 4.744.431,88 zł (153,39 % ) natomiast planowane w kwocie 1.752.373,80 zł przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w.w. ustawy o finansach publicznych wykonane zostały w kwocie 2.067.049,28 zł (117,95% planu). Rozchody budżetowe przeznaczone na spłatę istniejącego zadłużenia Powiatu wykonano w kwocie 1.963.200 zł (100% w stosunku do planu).
  4. Zobowiązania Powiatu Skarżyskiego według tytułów dłużnych na koniec 2020 roku z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem 36.766.533 zł. W stosunku do 2019 r. dług Powiatu Skarżyskiego zmalał o 1.963.200 zł (wykonane rozchody). Relacja kwoty długu do wykonanych w 2020 roku dochodów nie narusza art. 15zoc ust. 1 w.w. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zobowiązania wymagalne nie występują.
  opinia o wykonaniu budżetu (1381kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (19 kwietnia 2021)
Opublikował: Urszula Wrona (27 kwietnia 2021, 11:42:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 514