Uchwała Nr 153/II/2020 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035

Uchwała Nr 153/2020
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 10 grudnia 2020 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035
VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Przewodniczący – Ewa Midura
Członkowie – Wojciech Czerw, Zbigniew Rękas
Na podstawie art. 13 pkt 12 oraz art. 19 ust 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.Dz.U. z 2019 poz. 2137), po zbadaniu w dniu 10 grudnia 2020 roku projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035 postanawia

zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035

Uzasadnienie
Zgodnie z dyspozycją art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach – celem zaopiniowania – projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035 (zwanej dalej WPF).
WPF sporządzona została do 2035 roku. Termin ten został wyznaczony przez umowy związane z zapewnieniem spłaty długu jednostki, którego zakończenie spłaty planowane jest w 2035 roku zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych.
Przedstawiony projekt uchwały w sprawie WPF w ocenie Składu Orzekającego jest realistyczny i zawiera dane wymagane przez art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych dla każdego roku budżetowego objętego prognozą w tym w szczególności:
1) planowane dochody (w tym bieżące i majątkowe) oraz wydatki (w tym bieżące i majątkowe)
2) wynik budżetu
3) przychody i rozchody budżetu
4) kwotę długu w tym relację, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
5) objaśnienia przyjętych wartości.
Ujęte w prognozie na 2021 rok kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu są zgodne z kwotami zawartymi w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok, co spełnia wymogi art. 229 ustawy o finansach publicznych.
W załączniku do projektu uchwały w sprawie WPF sporządzono wykaz przedsięwzięć, w którym odrębnie dla każdego przedsięwzięcia określono jego: nazwę, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe a także limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań.
Zaplanowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych na realizowane i planowane przedsięwzięcia w poszczególnych latach wynikają z limitów na poszczególne pozycje.
Kwota długu określona w załączniku do projektu uchwały w sprawie WPF obejmuje 2021 rok i lata następne to jest na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.
W WPF wykazano, że poszczególnych latach objętych prognozą obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku, uwzględniając wyłączenia, zatem spełniona zostanie reguła z art. 243 ufp.
W projekcie uchwały zamieszczono upoważnienia, o których stanowi art. 228 i art. 232 ufp.
Projekt uchwały w sprawie WPF spełnia zasady równowagi budżetowej.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.
 
Przewodnicząca Składu Orzekającego
opinia o projekcie WPF na lata 2021-2035 (475kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (10 grudnia 2020)
Opublikował: Urszula Wrona (17 grudnia 2020, 11:08:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 688