Uchwała Nr 152/II/2020 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok

Uchwała Nr 152/2020
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 10 grudnia 2020 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2021 rok
VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Przewodniczący – Ewa Midura
Członkowie – Wojciech Czerw, Zbigniew Rękas
po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2020 roku projektu uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2021 rok na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.Dz.U. z 2019 poz. 2137), postanawia

zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2021 rok

Uzasadnienie 
Zarząd Powiatu Skarżyskiego spełniając wymogi określone w art. 238 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w dniu 15 listopada 2020 roku projekt uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2021 rok w celu jego zaopiniowania.
Analiza przedmiotowego projektu uchwały budżetowej przeprowadzona przez Skład Orzekający z uwzględnieniem jego zgodności z prawem oraz zasadami budżetowymi prowadzi do następujących ustaleń:
1. Treść normatywna przedmiotowego projektu uwzględnia elementy obligatoryjne uchwały budżetowej – zgodnie z wymogami określonymi w art. 212 ust. 1 w.w. ustawy o finansach publicznych. Przedłożony projekt spełnia także wymogi formalno-prawne w zakresie wymaganych załączników, o których mowa a art. 211 ust.5, art. 214 i art. 215 ufp.
Ponadto w planie dochodów i wydatków wyodrębnione zostały dochody i wydatki, o których mowa w art. 237 ust 2 ufp.  Szczegółowość planu dochodów i wydatków jest zgodna z wymogami określonymi w art. 235 i 236 ufp (nie jest mniejsza).
2. Zaplanowane dochody i wydatki bieżące uwzględniają mającą zastosowanie do budżetu na 2021 rok zasadę równoważenia budżetu w tej części (planowane na 2021 rok wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące). Natomiast wydatki majątkowe sfinansowane zostaną z planowanych na 2021 rok dochodów Powiatu (bieżących i majątkowych) oraz z przychodów z wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – co wynika z uzasadnienia do przedmiotowego projektu.
Prawidłowy w ocenie Składu Orzekającego jest zakres planowanych wydatków finansowanych w formie dotacji. Rezerwa ogólna zaplanowana została zgodnie z art. 222 ust 1 ufp. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe ustalona została zgodnie z dyspozycją art. 26 ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn.Dz.U. z 2020 roku poz. 1856).
W wyniku analizy wydatków budżetowych Skład Orzekający ustalił, że w dziale 851 rozdz.85111 par.4160 zaplanowane zostały wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.800.000zł. Wydatek ten dotyczy pokrycia starty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jak wskazano w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu całkowita kwota przypadająca do pokrycia z budżetu Powiatu Skarżyskiego rozumiana jako wartość starty netto powiększonej o koszty amortyzacji wynosi 5.240.202,15zł.
Odnosząc się do wydatku zaplanowanego dziale 851 rozdziale 85111 par.4160 w kwocie 1.800.000zł. Skład Orzekający stwierdził, że brak podstaw do kwestionowania tak zaplanowanego w projekcie uchwały budżetowej wydatku na pokrycie ujemnego wyniku finansowego odpowiadającego jedynie w części wyżej wskazanej wartości starty netto.
Po pierwsze dlatego, iż zgodnie z terminami określonymi w art. 59 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku i działalności leczniczej (t.j.Dz.U. z 2020r. poz.295 ze zm.) – dalej uodl – Powiat Skarżyski dysponuje jeszcze czasem do podejmowania działań dotyczących pokrycia straty netto ZOZ bądź też jego likwidacji.
Art. 59 ust 2 uodl określa bowiem, iż stratę netto szpitala (w tym przypadku za 2019 rok) jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek zatwierdzić w terminie do 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Termin do przyjęcia sprawozdania określony został przez ustawodawcę w art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.351 ze zrn.) na 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. w omawianym przypadku na 30 czerwca 2020 roku.
Stosownie do art. 59 ust. 2 uodl od tego czasu licząc Powiat Skarżyski ma dwie drogi postępowania tj. do 30 marca 2021 roku pokryć stratę netto w.w. Szpitala za 2019 rok, bądź też podjąć uchwałę w sprawie jego likwidacji w  terminie określonym w art.59 ust 2 pkt 2 (lub 2a) uodl.
Ponadto Skład Orzekający uwzględnił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019r. K 4/17 opublikowany w Dz.U.2019/2331 z dnia 28.11.2019r. W związku z tym wyrokiem uprawnione jest w ocenie Składu Orzekającego zaplanowanie w projekcie uchwały budżetowej pokrycie ujemnego wyniku finansowego jedynie w części w stosunku do wyżej wskazanej wartości straty netto. Wyżej wskazanym wyrokiem Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucjonalności art. 59 ust 2 w.w ustawy o działalności leczniczej. Jednocześnie orzekł, iż przepis ten traci moc obowiązującą po upływie 18 miesięcy od dnie ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.
W wyżej wskazanym wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż:
Art. 59 ust. 2 w związku z art. 55 ust. 1 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959) oraz w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960) w zakresie, w jakim zobowiązuje jednostkę samorządu terytorialnego, będącą podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, do pokrycia straty netto stanowiącej ekonomiczny skutek wprowadzania przepisów powszechnie obowiązujących, które wywołują obligatoryjne skutki finansowe dla działania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jest niezgodny z art. 167 ust. 4 w związku z art. 166 ust. 2, art. 68 ust. 2 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 166 ust. 1 Konstytucji.
Nadto TK orzekł, iż „przepis wymieniony w części I, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą po upływie 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”.
W ocenie Składu Orzekającego w.w wyrok wywołuje skutki od momentu jego publikacji (to jest od dnia 28.11.2019r.) w zakresie planowania przez j.s.t., wydatków, o których mowa w art.59 uodl. Należy zdaniem Składu Orzekającego wziąć pod uwagę  treść uzasadnienia wyroku TK o niekonstytucyjności mechanizmu finansowania publicznej służby zdrowia przez przerzucanie ciężaru finansowania świadczeń opieki zdrowotnej na organy tworzące, co w sposób nieunikniony prowadzi do powstawania zadłużenia.
Uznając zasadność stosowania w okresie odroczenia utraty mocy omawianego przepisu zdaniem Składu Orzekającego należy uwzględnić również motywację TK w zakresie owego odroczenia. TK uznał, że czyni tak z uwagi na skomplikowany charakter materii, która winna zostać zawarta w nowej regulacji (której obecnie brak). Jest to zatem wskazanie dla prawodawcy  i jest bez znaczenia dla stwierdzonej niekonstytucjonalności normy prawnej, które nie powinna być już stosowana.
3. W treści normatywnej przedmiotowego projektu określona została kwota stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetowymi. Na 2021 rok zaplanowana została nadwyżka budżetu, która w całości przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, przy czym planowane wydatki na łączną kwotę 1.787.038,20zł mają zapewnione źródło finansowania w przychodach sklasyfikowanych w §905 i §906.
4. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowane zostały przychody pochodzące z wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych a także ze środków wskazanych w art. 217 ust 2 pkt 8 tej ustawy (w tym par.905 i 906). Zaplanowane zostały również rozchody budżetu przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.
5. Upoważnienia zawarte w §10 projektu uchwały budżetowej odpowiadają zakresowi upoważnień jakich może udzielić organ stanowiący organowi wykonawczemu w uchwale budżetowej.
6.Określony w §12 projektu uchwały budżetowej tryb ogłoszenia uchwały budżetowej i początkowy termin jej obowiązywania jest zgodny z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.Dz.U. z 2019 roku poz.1461) i art. 211 ust 2 i 3 ufp.
Reasumując powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok (1087kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (10 grudnia 2020)
Opublikował: Urszula Wrona (17 grudnia 2020, 10:58:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 615