Uchwała Nr 101/2020 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2020 rok

Uchwała Nr 101/2020
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 23 września 2020 roku
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2020 roku

VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Przewodniczący – Ewa Midura
Członkowie – Wojciech Czerw, Zbigniew Rękas

Na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.Dz.U. z 2019 poz. 2137), po zbadaniu w dniu 23.09.2020 roku informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2020 roku

postanawia

zaopiniować pozytywnie przedłożoną przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Uzasadnienie

Przedmiotowa informacja została rozpatrzona przez Skład Orzekający przy wykorzystaniu dokumentów będących w posiadaniu RIO w Kielcach tj:
  • sprawozdawczości budżetowej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku sporządzonej na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j.Dz.U.2019 poz.1393) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1773)
  • uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego i Zarządu Powiatu dotyczących budżetu podjętych w okresie I półrocza 2020 roku.
W oparciu o powyższe dokumenty ustalono, co następuje:
Przedłożona przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku została sporządzona przez właściwy organ i przedłożona do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z zachowaniem terminu wynikającego z art. 266 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.869 ze zm.). Analizowane dane zawarte w tej informacji zgodne są z danymi wyzkazanymi w w/w sprawozdaniach a także z w/w uchwałami Rady oraz Zarządu Powiatu.
W ocenie Składu Orzekającego zaplanowane na 2020 rok dochody i wydatki budżetu Powiatu Skarżyskiego były realizowane w I półroczu proporcjonalnie do upływu czasu (roczny plan dochodów w kwocie 119.930.892,84zł zrealizowano w 53,38%, plan wydatków w kwocie 122.812.945,43zł zrealizowano w 46,95%).
W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady i Zarządu Powiatu nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z przepisami art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi za I półrocze 2020 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 6.349.946,08zł przy planowanym na 2020 rok deficycie w wysokości 1.129.678,79zł oraz ze źródła wskazanego w art. 217 ust 2 pkt 8 w/w ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.752.373,80zł. Rozchody przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w I półroczu wykonano w kwocie 1.191.600zł (60,69%).
Zobowiązania Powiatu Skarżyskiego według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wynoszą ogółem 37.538.133zł i w całości stanowią je kredyty i pożyczki długoterminowe. Dług Powiatu Skarżyskiego zmalał w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2.263.200zł.
Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2020 roku przedłożono także (nieobjęte zaopiniowaniem) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych przedstawione przez zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Powiat Skarżyski w tym m.in. dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie , co wypełnia dyspozycję art. 266 ust 1 pkt 2 w/w ustawy o finansach publicznych.
Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie.
Przewodnicząca Składu Orzekającego 

  Opinia o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 rok (582kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (23 września 2020)
Opublikował: Urszula Wrona (24 września 2020, 12:22:21)

Ostatnia zmiana: Urszula Wrona (1 października 2020, 14:37:05)
Zmieniono: edycja tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 536