Uchwała Nr 5/2024 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego
Uchwała nr 5/2024 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego
V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: Przewodniczący: Zbigniew Rękas Członkowie: Monika Dębowska-Sołtyk Iwona Kudła
po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2024 roku uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. nr 396/LIX/2023 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035 (zwanej dalej WPF) oraz nr 395/LIX/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok, działając na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 13 pkt 10 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) uchwala co następuje:
opiniuje pozytywnie   planowaną kwotę długu Powiatu Skarżyskiego wynikającą ze zobowiązań zaciągniętych ujętych w WPF na lata 2024 - 2035
U z a s a d n i e n i e
Prognoza kwoty długu przedstawiona w WPF obejmuje zobowiązania stanowiące tytuły dłużne w rozumieniu art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - zaciągnięte, podlegające spłacie w okresie objętym prognozą.
Ze sprawozdania Rb-Z wg stanu na IV kwartał 2022 wynika, że dług Powiatu na dzień 31.12.2022 r. wynosił 32.600.563,50 zł. Zobowiązaniami Powiatu stanowiącymi tytuły dłużne były kredyty i pożyczki.
Jak wskazano w uchwalonej WPF na lata 2024-2035, dług Powiatu na koniec 2023 roku wyniesie 30.376.994,50 zł. W 2024 roku nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań. Kwota długu planowana na 31.12.2024 r. wyniesie 28.113.733 zł, a zatem zmaleje w porównaniu do wykazanego w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2022 r. o kwotę 4.486.830,50 zł.
Z WPF uchwalonej na lata 2023-2035 wynika, że spłata długu zaciągniętego nastąpi w latach 2023-2035. Również w WPF na lata 2024-2035 spłatę długu zaplanowano do roku 2035. W związku z powyższym ostateczny termin spłaty długu nie uległ zmianie.
W WPF obowiązującej w 2023 r. odsetki związane z obsługą długu określono w łącznej kwocie 24.443.823 zł, natomiast planowane odsetki wykazane w WPF na lata 2024 - 2035 wynoszą łącznie 13.368.935 zł. Nastąpi zatem zmniejszenie tych wydatków o kwotę 10.574.888 zł.
W 2024 r. zaplanowano spłatę długu w kwocie 2.263.200 zł środkami finansowymi pochodzącymi z wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków budżetu w kwocie 61,50 zł.
W 2025 roku spłata długu nastąpi z prognozowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 51.543,53 zł oraz wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.363.665,47 zł. Począwszy od 2026 roku spłata długu następować będzie z prognozowanych nadwyżek budżetowych.
W wyniku dokonanej analizy stwierdzić należy, że w latach 2024 - 2035 spełnione zostaną
wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
W latach 2024-2025 prognozowana łączna kwota długu na koniec danego roku w stosunku do planowanych w tych latach dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych nieprzeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynosi odpowiednio: 20,84% i 18,85%.
Można zatem założyć, że w zakresie kwoty długu spełniona zostanie dyspozycja wynikająca z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964).
Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie.
Przewodniczący Składu Orzekającego
Zbigniew Rękas

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (15 stycznia 2024)
Opublikował: Urszula Wrona (17 stycznia 2024, 15:22:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 139