Uchwała Nr 6/2024 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Uchwała Nr 6/2024 Składu Orzekającego RIO w Kielcach 
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok 
Uchwała nr 6/2024
V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2024 roku
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej
Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok
V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: Przewodniczący: Zbigniew Rękas Członkowie: Monika Dębowska-Sołtyk Iwona Kudła
po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2024 roku uchwały budżetowej na 2024 rok przedstawionej przez Radę Powiatu Skarżyskiego na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) uchwala co następuje:
Powiat Skarżyski ma możliwość sfinansowania planowanego w uchwale budżetowej na 2024 rok deficytu budżetu w kwocie 6.618.511 zł.
 U z a s a d n i e n i e
 W uchwale budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok zaplanowano: dochody budżetowe w kwocie 166.843.880,42 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 173.462.391,42 zł. Deficyt budżetu 2024 roku w wysokości 6.618.511 zł, zaplanowany zgodnie z dyspozycją art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.907.122 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 747.231,72 zł,
-  wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.964.157,28 zł,
co wynika z § 3 uchwały budżetowej.
Wskazane źródła przychodów finansujących deficyt budżetowy określone są w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.
Reasumując powyższe ustalenia Skład Orzekający stwierdza możliwość sfinansowania deficytu zaplanowanego w uchwale budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok.
Przewodniczący Składu Orzekającego
Zbigniew Rękas
opinia o możliwości sfinansowania deficytu (103kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (15 stycznia 2024)
Opublikował: Urszula Wrona (17 stycznia 2024, 15:18:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123