Uchwała Nr 141/2023 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok 
Uchwała nr 141/2023
IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 grudnia 2023 roku
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok
 
V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodniczący: Ireneusz Piasecki Członkowie: Monika Różycka Wojciech Czerw
 
po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2023 roku projektu uchwały budżetowej na 2024 rok przedstawionego przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.   o regionalnych   izbach   obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) uchwala co następuje:
 
Powiat Skarżyski ma możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok deficytu budżetu w kwocie 6.618.511 zł.
   
 U z a s a d n i e n i e
 
W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok zaplanowano: dochody budżetowe w kwocie 166.843.880,42 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 173.462.391,42 zł. Deficyt budżetu 2024 roku w wysokości 6.618.511 zł, zaplanowany zgodnie z dyspozycją art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.907.122 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 747.231,72 zł,
- wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.964.157,28 zł,
co wynika z § 3 projektu uchwały budżetowej.

Wskazane źródła przychodów finansujących deficyt budżetowy określone są w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.
   
Pouczenie
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Zarządowi Powiatu Skarżyskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Przewodniczący Składu Orzekającego
Ireneusz Piasecki
opinia o możliwości sfinansowania deficytu (103kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (13 grudnia 2023)
Opublikował: Urszula Wrona (14 grudnia 2023, 08:35:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 176