Uchwała Nr 142/2023 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok

Uchwała nr 142/2023
IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 grudnia 2023 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodniczący: Ireneusz Piasecki Członkowie: Monika Różycka Wojciech Czerw
po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2023 roku projektu budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok na podstawie art. 13 pkt 3, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325)  postanawia:
zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok
 
U z a s a d n i e n i e
 
Zarząd Powiatu Skarżyskiego spełniając wymogi określone w art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w dniu 15 listopada 2023 r. projekt uchwały budżetowej Powiatu na 2024 rok wraz z uzasadnieniem.
Przedmiotowy projekt zgodny jest z art. 211 ust. 5 i art. 212 ustawy o finansach publicznych. Dochody budżetu przedstawione zostały w załączniku nr 1 do projektu w szczegółowości według działów, rozdziałów i źródeł (paragrafów). W załączniku nr 2 do projektu w takim samym podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem grup wydatków określonych w art. 236 ust. 3 i 4 ww. ustawy o finansach publicznych przedstawione zostały wydatki.
Analiza wydatków zaplanowanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej wskazuje na to, że w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wydatki na zadania własne obowiązkowe.
Część wydatków będzie realizowana w postaci dotacji określonych w załącznikach: nr 10 - dotacje podmiotowe, nr 11 - dotacje celowe.
Planowane na 2024 rok wydatki budżetowe w wysokości 173 462 391,42 zł są wyższe od planowanych dochodów budżetowych w kwocie 166 843 880, zł. W związku z tym w § 3 projektu zaplanowano deficyt w wysokości 6 618 511 zł wskazując źródła jego pokrycia. Zgodność z prawem tej części projektu jest przedmiotem odrębnej opinii niniejszego Składu Orzekającego.
Prawidłowo zaplanowana została rezerwa ogólna, gdyż stanowi ona wielkość względną wynoszącą od 0,1% do 1% wydatków budżetu zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została określona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu  kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122).
Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zaplanowano dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.). Zaplanowano również dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W projekcie budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o   przychody,   o   których   mowa   w   art.   217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i 8 tej ustawy.
Upoważnienia zawarte w § 11 projektu uchwały budżetowej są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Określony w § 13 projektu uchwały budżetowej tryb ogłoszenia uchwały budżetowej jest zgodny z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1461).
   
Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych Zarządowi Powiatu Skarżyskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
   
Przewodniczący Składu Orzekającego
Ireneusz Piasecki
opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok (98kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (13 grudnia 2023)
Opublikował: Urszula Wrona (14 grudnia 2023, 08:32:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157