Uchwała Nr 143/2023 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035
 
Uchwała nr 143/2023
IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 grudnia 2023 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Skarżyskiego na lata 2024-2035
 
IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodniczący: Ireneusz Piasecki Członkowie: Monika Różycka Wojciech Czerw
działając na podstawie art. 13 pkt 12 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) po zbadaniu w dniu 13 grudnia 2023 r. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024- 2035 postanawia :
 
zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Skarżyskiego na lata 2024- 2035
 
U z a s a d n i e n i e
 
Zgodnie z dyspozycją art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w dniu 15 listopada 2023 r. przedłożony został Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024- 2035 (zwanej dalej WPF) wraz z projektem uchwały budżetowej na 2024 rok.
WPF sporządzona została zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83) i zawiera wymagane przez art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla każdego roku budżetowego:
1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia
2. dochody majątkowe i wydatki majątkowe,
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do
zaciągnięcia,
6. kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
Zgodnie z dyspozycją art. 226 ust. 2a ww. ustawy załączono również objaśnienia przyjętych wartości.

Ujęte w WPF na 2024 rok kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu zgodne są z kwotami zawartymi w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok, co spełnia wymogi art. 229 ustawy o finansach publicznych.
W latach objętych WPF w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków bieżących
zachowano wymogi określone w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
W załączniku do projektu uchwały w sprawie WPF sporządzono wykaz przedsięwzięć, w którym odrębnie dla każdego przedsięwzięcia określono jego: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, a także limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań.
Zaplanowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych na realizowane i planowane przedsięwzięcia
w poszczególnych latach wynikają z limitów na poszczególne pozycje.
 
W projekcie uchwały zamieszczono upoważnienia, które są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Wielkości przyjęte w projekcie WPF w zakresie prognozy długu oraz sposobu sfinansowania spłaty długu są prawidłowe. We wszystkich latach objętych prognozą spełniona została relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający stwierdza, że w projekcie WPF przyjęto okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu celem wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025.
Całkowita spłata długu Powiatu Skarżyskiego nastąpi w 2035 roku.
 
W latach 2024-2025 prognozowana łączna kwota długu na koniec danego roku w stosunku do planowanych w tych latach dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych nieprzeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynosi odpowiednio: 20,84 % i 18,85 %.
Można zatem założyć, że w zakresie kwoty długu spełniona zostanie dyspozycja wynikająca z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964)
   
Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych Zarządowi Powiatu Skarżyskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 
Przewodniczący Składu Orzekającego
Ireneusz Piasecki
opinia o projekcie WPF na lata 2024-2035 (110kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (13 grudnia 2023)
Opublikował: Urszula Wrona (14 grudnia 2023, 08:28:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131