Uchwała Nr 62/2023 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach.

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2022 rok
Uchwała nr 62/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu w Skarżysku za 2022 rok
IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodniczący: Ireneusz Piasecki Członkowie: Monika Różycka Wojciech Czerw
 
działając na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668), po zbadaniu w dniu 28 kwietnia 2023 roku rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2022 rok postanawia :
 
zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Zarządu Powiatu Skarżyskiego sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022  rok.
 
U z a s a d n i e n i e
 
I.   Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego (zwanej dalej Powiatem) za 2022 rok przedłożone zostało Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) z zachowaniem terminu określonego w w/w przepisie.
 
Powyższe sprawozdanie uwzględnia wymogi prawne określone w art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy o finansach publicznych.
 
W toku opiniowania powyższego sprawozdania Skład Orzekający dokonał również analizy sprawozdań budżetowych za 2022 rok sporządzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 652) i stwierdził, że wielkości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi oraz uchwałą budżetową po zmianach.
 
II.  Dochody budżetu Powiatu zaplanowane na poziomie 151 148 124,15 zł zrealizowano w kwocie 152 656 838,08 zł, co stanowi 100,99 % w stosunku do dochodów planowanych. Dochody bieżące zaplanowane na kwotę 123 661 763,50 zł wykonano w wysokości 128 800 214,68 zł czyli w 104,15
%. Z kolei dochody majątkowe Powiatu zaplanowane w wysokości 27 486 360,65 zł wykonano w kwocie 23 856 623,40 zł, co stanowi 86,79 % planu.

III. Wydatki budżetu zaplanowane w łącznej kwocie 162 477 012,15 zł, wykonano w wysokości 157 570 360,43 zł, co stanowi 96,98 % planu. Planowane w wysokości 123 312 438,73 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 121 414 241,34 zł czyli w 98,46 %, zaś wydatki majątkowe planowane w wysokości 39 164 573,42 zł wykonano w kwocie 36 156 119,09 zł czyli w 92,31 %.
 
Na podstawie dokumentów posiadanych przez Izbę stwierdza się, że wykonane na koniec 2022 roku wydatki bieżące odpowiadają wymogom art. 242 ust 2-4 ustawy o finansach publicznych.
 
W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych. Wskazuje to na dokonywanie ich zgodnie z przepisami art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
 
IV.     Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2022 roku stanowi deficyt w kwocie 4 913 522,35 zł przy deficycie planowanym w wysokości 11 328 888,00 zł.
 
Przychody budżetu zaplanowane na kwotę 13 452 088,00 zł wykonano w wysokości 13 778 733,07 zł. Wykonano przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 824 001,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 8 954 732,07 zł. Rozchody przeznaczone na spłatę długu zwrotnego zrealizowano w kwocie 2 123 200,00 zł, a więc w zaplanowanej wysokości.
 
V.   Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na koniec IV kwartału 2022 r. Powiat posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych w wysokości 32 600 563,50 zł i wynikały one z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
VI.  Z danych wykazanych w sprawozdaniu Rb – 27S stan należności wymagalnych wynosi  7 713 693,38 zł, W analogicznym okresie roku ubiegłego należności wymagalne wynosiły 9 728 152,54 zł czyli w 2022 roku spadły o 2 014 459,16 zł.
 
Przewodniczący Składu Orzekającego
Ireneusz Piasecki
opinia o wykonaniu budżetu za 2022 rok (113kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (28 kwietnia 2023)
Opublikował: Urszula Wrona (28 kwietnia 2023, 14:24:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 233