Zarząd Powiatu

Artur Berus
starosta
e-mail
starosta@skarzysko.powiat.pl
telefon 41 3953001 telefon wewn. 14
fax 41 2524001 pok. 101

Starosta jest kierownikiem Starostwa, przewodniczącym Zarządu Powiatu zwierzchnikiem pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
1. Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako przewodniczącego Zarządu i kierownika Starostwa należy:
1) organizowanie pracy Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego,
2) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań,
3) wydawanie zarządzeń i dyspozycji,
4) wyznaczanie polityki i celów Starostwa,
5) kreowanie polityki kadrowej, finansowej i promocyjnej w Starostwie,
6) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Starostwa,
7) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, a wobec jednostek stanowiących powiatową administrację zespoloną na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
8) nadzorowanie realizacji dokumentów strategicznych i rozwojowych,
9) reprezentowanie powiatu na zewnątrz,
10) zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Starostwie oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
11) pełnienie obowiązków Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
12) nadzór nad realizacją zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu,
13) kierowanie pracami Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
14) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

2. Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych Starostwa:
1) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
2) Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego,
3) Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
4) Biuro Rady Powiatu,
5) Zespół Radców Prawnych,
6) Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

3. Ponadto Staroście podlegają bezpośrednio następujące stanowiska pracy:
1) Geolog Powiatowy,
2) Pełnomocnik ds. Sytemu Zarządzania Jakością,
3) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych,
4) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
5) Inspektor Ochrony Danych,
6) Rzecznik Prasowy,
7) Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
8) Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji Ruchu i Kontroli.

4. Starosta koordynuje także  działalność następujących jednostek organizacyjnych powiatu:
1) Powiatowego Urzędu Pracy,
2) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
3) Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy,
4) Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ.

Starosta przyjmuje interesantów w każdy piątek w godzinach od 9.00 - 11.00 

Anna Leżańska 
wicestarosta

e-mail wicestarosta@skarzysko.powiat.pl 
telefon 41 3953002 telefon wewn. 14
fax 41 2524001
pok. 101 

1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę, uchwały Rady i Zarządu oraz wynikające z postanowień Statutu Powiatu i niniejszego Regulaminu.
2. W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania przez niego funkcji, Wicestarosta przejmuje do realizacji zadania i kompetencje Starosty wynikające z kierowania Starostwem oraz pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu.
3. Czasowe zastępstwo Starosty nie obejmuje uprawnień pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników Starostwa oraz dotyczących zmian w organizacji pracy Starostwa.
4. Do zadań Wicestarosty w szczególności należy:
1) wykonywanie zadań określonych uchwałami Rady i Zarządu oraz innych czynności na podstawie upoważnienia Starosty,
2) prowadzenie spraw i rozwiązywanie problemów w zakresie powierzonych obowiązków,
3) bieżące kierowanie, organizowanie i określanie kierunków działania nadzorowanych komórek organizacyjnych Starostwa,
4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę.

Wicestarosta w ramach podziału zadań i kompetencji bezpośrednio nadzoruje zakres  spraw realizowanych przez:
1) Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej,
2) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
3) Zespół ds. Polityki Społecznej i Senioralnej.
6. Wicestarosta koordynuje działalność następujących jednostek organizacyjnych Powiatu:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
2) Dom Pomocy Społecznej,
3) Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”,
4) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy,
5) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 „Przystań 1”,
6) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 „Przystań 2”,
7) Centrum Obsługi Placówek.

Wicestarosta przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 11.00 

Tadeusz Bałchanowski 
członek zarządu
e-mail tadeusz.balchanowski@skarzysko.powiat.pl
telefon 41 3953003 telefon wewn. 16
fax 41 2524001
pok. 201 

Etatowi Członkowie Zarządu wykonują zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę, uchwały Rady i Zarządu oraz wynikające z postanowień Statutu Powiatu i niniejszego Regulaminu, a do ich uprawnień należy:
1) wykonywanie zadań określonych uchwałami Rady i Zarządu oraz innych czynności na podstawie upoważnienia Starosty,
2) prowadzenie spraw i rozwiązywanie problemów w zakresie powierzonych obowiązków,
3) bieżące kierowanie, organizowanie i określanie kierunków działania nadzorowanych komórek organizacyjnych Starostwa,
4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę.

W ramach podziału zadań i kompetencji Pan Tadeusz Bałchanowski bezpośrednio nadzoruje zakres spraw wykonywanych przez:
1) Wydział Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego,
2) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
3) Wydział Komunikacji i Transportu.

Ponadto koordynuje działalność jednostki organizacyjnej Powiatu - Zarząd Dróg Powiatowych.

Katarzyna Bilska 
członek zarządu
e-mail 
 katarzyna.bilska@skarzysko.powiat.pl 
telefon  41 3953003 telefon wewn.  16 
fax  41 2524001 pok. 201

Etatowi Członkowie Zarządu wykonują zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę, uchwały Rady i Zarządu oraz wynikające z postanowień Statutu Powiatu i niniejszego Regulaminu, a do ich uprawnień należy:
1) wykonywanie zadań określonych uchwałami Rady i Zarządu oraz innych czynności na podstawie upoważnienia Starosty,
2) prowadzenie spraw i rozwiązywanie problemów w zakresie powierzonych obowiązków,
3) bieżące kierowanie, organizowanie i określanie kierunków działania nadzorowanych komórek organizacyjnych Starostwa,
4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę.

W ramach podziału zadań i kompetencji Pani Katarzyna Bilska bezpośrednio nadzoruje zakres spraw wykonywanych przez Wydział Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Ponadto koordynuje działalność szkół i placówek oświatowych dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym.

Adam Ciok
członek zarządu (nieetatowy)

Nieetatowy członek Zarządu współdziała ze Starostą, Wicestarostą i Członkami Zarządu, realizuje zadania zlecone przez Starostę oraz współpracuje z członkiem zarządu odpowiedzialnym za oświatę i promocję w zakresie koordynacji zadań z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, sportu, kultury i turystyki.


metryczka


Wytworzył: Cezary Przeworski (2 stycznia 2014)
Opublikował: Cezary Przeworski (2 stycznia 2014, 08:31:55)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe

Ostatnia zmiana: Małgorzata Nosowicz (28 lutego 2019, 15:47:45)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 31278