Uchwała Nr 423/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku


Uchwała Nr 423/LXII/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zalewach: „Kamionka” w Suchedniowie oraz w Mostkach, m i gm. Suchedniów

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), w związku art. 116 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024 poz. 54)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Wprowadza się zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zalewach: „Kamionka” w Suchedniowie oraz w Mostkach m i gm. Suchedniów.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do odpowiedniego utrzymania zalewów: „Kamionka” w Suchedniowie oraz w Mostkach m i gm. Suchedniów oraz zarządzających tymi zalewami.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
 
 
Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek JeżykUZASADNIENIE

Rada Powiatu Skarżyskiego, na mocy art. 116 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) posiada kompetencje do podjęcia przedmiotowej uchwały mając na względzie interes społeczny oraz słuszny interes obywateli.
         Uchwała jest pokłosiem stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która była inicjatorem projektu uchwały uznającej za zasadną złożoną do Rady Powiatu Skarżyskiego petycję podpisaną przez 695 mieszkańców gminy Suchedniów.
         Rada Powiatu zapoznała się z obszernym uzasadnieniem do obu dokumentów, a także z rozstrzygnięciami, jakie podejmowały organy stanowiące innych powiatów w podobnej lub takiej samej sprawie.
         Rada Powiatu z uwagą przeanalizowała stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która uznała za zasadne oczekiwania mieszkańców miasta i gminy Suchedniów, a także osób przebywających na terenie miasta i gminy w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych.
         Podjęcie uchwały, która w swej treści zakaże pływania na obu zalewach (Mostki, Suchedniów) łodziami napędzanymi silnikami spalinowymi w rzeczywistości znacząco przyczyni się do zachowania niezbędnych warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jakimi są same zbiorniki jak i plaże, kąpieliska i miejsca wypoczynku położone bezpośrednio przy ich linii brzegowej.
         Zalew w Suchedniowie znajduje się w centrum miasta. Bezpośrednio przylegają do niego: osiedle mieszkaniowe, Szkoła Podstawowa Nr 1, zrewitalizowany w 2023 roku park miejski będący miejscem aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców, Ośrodek Sporku i Rekreacji z kąpieliskiem, piaszczystą plażą, boiskami do siatkówki oraz bardzo prestiżowym Campingiem Nr 140 (wielokrotnie zwyciężającym w konkursie na najlepszy camping w województwie świętokrzyskim). Miasto i gmina Suchedniów w swej polityce inwestycyjnej stawia na rozwój turystyki, czemu dała wyraz obierając jako hasło przewodnie: „Suchedniów Naturalnie”. W trakcie projektowania znajduje się Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący również przeznaczony na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obszar otoczenia suchedniowskiego zalewu.
Zalew w Mostkach charakteryzuje się krystalicznie czystą wodą z wypływającej z lasu rzeki Żarnówki co sprawia, że cieszy się on olbrzymią popularnością jako kąpielisko, szczególnie chętnie odwiedzane przez rodziny z dziećmi. Poza kąpieliskiem posiada od strony południowej piaszczystą plażę, boisko do siatkówki plażowej, pensjonat z własnym placem zabaw i pomostem. Dookoła zbiornika biegnie ścieżka uczęszczana przez spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów. Od strony południowej linia brzegowa jest miejscem wypoczynku wędkarzy, którzy wybierają ten zbiornik ze względu na czystą wodę oraz ścianę lasu dochodzącą do samej linii brzegowej. W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika znajduje się również Wiejski Dom Kultury z wiatą rekreacyjną i własnym placem zabaw dla dzieci. Wszystkie powyższe argumenty stanowią o specyfice i uwarunkowaniach obydwu zbiorników, które zdecydowanie wykluczają komfortowy wypoczynek i rekreację w sytuacji użytkowania w/w zbiorników przez łodzie i skutery z napędem motorowym. 
Zauważyć należy, że zarówno zalew w Suchedniowie, jak i w Mostkach to małe zbiorniki, o powierzchni ok. 20 ha. Na obu zalewach usytuowane są kąpieliska w sposób ograniczający szerokość zalewów w tych miejscach do ok. 50-80 metrów. Przy takim ulokowaniu kąpielisk wpływ akustyczny jednostek z napędem motorowym na korzystających z kąpielisk jest tak duży, że praktycznie zupełnie wykluczający możliwość korzystania z nich. Dotyczy to również osób wypoczywających na plaży i wzdłuż całej linii brzegowej obu zbiorników, w tym w szczególności wędkarzy (na zalewie w Suchedniowie funkcjonuje strefa „no kill” i tarlisko). Przeprowadzone przez Dyrektora OSIR i działaczy PZW konsultacje społeczne (695 podpisów pod petycją) były efektem licznych skarg turystów przebywających na terenie Campingu nr 140, osób wypoczywających na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie, wędkarzy - członków Polskiego Związku Wędkarskiego, a przede wszystkich mieszkańców miasta i gminy Suchedniów oczekujących odpowiednich warunków do rekreacji i wypoczynku.
         Rada Powiatu Skarżyskiego podejmując przedmiotową uchwałę ma także na uwadze to, że  w okresie letnim liczyć się należy ze zwiększonym zainteresowaniem tymi zalewami, z uwagi na wprowadzony Uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na położonym niedaleko zalewie „Rejów”.
Rada Powiatu Skarżyskiego dysponuje pomiarami akustycznymi wykonanymi na zalewie „Rejów”, które cyt. „średnie wartości wyliczone z pomiarów poszczególnych pojazdów poruszających się po zbiorniku wykazały poziom dźwięku wyższy niż dopuszczalne normy tj. w granicach od 68,5 do 74,1 dB”, koniec cytatu. Z uwagi na fakt, że zalewy w Suchedniowie i Mostkach są o ponad połowę mniejsze od zalewu w Rejowie, ewentualne pomiary hałasu wykazałyby z dużą dozą pewności przekroczenie dopuszczalnych przepisami norm. Według informacji zawartych w charakterystykach technicznych najczęściej używanych w tego typu jednostkach pływających silników „Honda”, wynika, że emitują one od 78 do 100 decybeli. Z obu powyższych argumentów wynika wprost, że ewentualne pomiary hałasu na zbiornikach w Mostkach i Suchedniowie z dużą dozą pewności wykazałyby znaczące przekroczenie dopuszczalnych przepisami norm.
         Wnioskowana uchwała była przedmiotem obrad Komisji Budżetu, Infrastruktury, Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Powiatu Skarżyskiego. Komisja ta uznała za zasadne podjęcie powyższej uchwały. Podobne stanowisko zajmuje także Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, na terenie której znajdują się oba zalewy.
         Z obszernych materiałów dotyczących ograniczeń wprowadzanych przez powiaty na zbiornikach wodnych, czy też zalewach lub akwenach wynika, że w wielu przypadkach stanowisko, czy też opinia mieszkańców i użytkowników tych zalewów miała istoty wpływ na podejmowane przez rady uchwały. W orzecznictwie Sądów Administracyjnych można zauważyć także niejednakowe podejście do konieczności przeprowadzenia pomiarów akustycznych. Jak wynika z art. 116 ust. 1 p.o.ś rada powiatu w drodze uchwały z zastrzeżeniem art. 116 ust. 2 i 4 może ograniczyć lub zakazać używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących jeżeli uzna, że jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku zalewów w Mostkach i Suchedniowie. 
         Z podanych wyżej względów podjęcie uchwały jest zasadne.

Uchwała Nr 423-LXII-2024.pdf (1782kB) pdf


Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 26 marca 2024 roku, pozycja 1334

Uchwała opublikowana w Dzienniku

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (21 marca 2024)
Opublikował: Nina Zolbach (2 kwietnia 2024, 12:44:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104