Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Referacie do spraw Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo  polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
e) wykształcenie średnie geodezyjne lub wyższe geodezyjne, a także inne wyższe poparte studiami podyplomowymi w zakresie geografii, kartografii, geodezji, systemów informacji przestrzennej lub innych pokrewnych, 
f) staż pracy: 
- w przypadku wykształcenia średniego min. 7 lat stażu pracy na stanowiskach  związanych z wykonywaniem zadań geodezyjno-kartograficznych, umożliwiających wykonywanie zadań na stanowisku, którego dotyczy nabór, określonych w pkt 3;
- w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy min. 5 lat na stanowiskach  związanych z wykonywaniem zadań geodezyjno-kartograficznych, umożliwiających wykonywanie zadań na stanowisku, którego dotyczy nabór, określonych w pkt 3;
g) znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych),
- inne niezbędne do rzetelnego prowadzenia powierzonych zadań łącznie z rozporządzeniami wykonawczymi do ustaw.

2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowany staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z geodezją, kartografią lub w wykonawstwie geodezyjnym,
b) znajomość obsługi i umiejętność pracy na programach geodezyjnych takich jak: EWMAPA, EWOPIS,
c) znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office oraz znajomość obsługi urządzeń biurowych,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) umiejętność rozwiązywania problemów, 
f) komunikatywność, samodzielność, dokładność odpowiedzialność, sumienność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
g) zdolność analitycznego myślenia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla gmin: Skarżysko-Kamienna i Bliżyn;
b) utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. w zgodności z dostępnymi dokumentami,
c) przeprowadzanie postepowań administracyjnych w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego oraz w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
d) przeprowadzanie postępowań administracyjnych dotyczących odmowy udostępniania informacji zawartej w operacie ewidencyjnym,
e) przeprowadzanie postepowań administracyjnych w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty,
f) przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawach odmowy wydania zaświadczenia lub informacji z archiwalnej ewidencji gruntów lub aktualnej ewidencji gruntów i budynków,
g) udzielanie informacji o gruntach, budynkach i lokalach, 
h) wydawanie zaświadczeń i informacji z archiwalnej ewidencji gruntów oraz z aktualnej ewidencji gruntów i budynków,
i) wydawanie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego oraz kopii posiadanych archiwalnych akt uwłaszczeniowych,
j) prowadzenie spraw dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
k) prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i wymiana gruntów,
l) prowadzenia spraw związanych z zapytaniami kancelarii komorniczych,
m) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania z zakresu planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami ora ewidencji gospodarstw rolnych,
n) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem danych zgromadzonych w rejestrze publicznym dla podmiotów publicznych albo podmiotów niebędących podmiotami publicznymi, realizującymi zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji,
o) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
p) sporządzanie i podpisywanie zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych oraz wszelkiej korespondencji z tym związanej,
q) sporządzanie i podpisywanie wypisów z rejestru gruntów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz prowadzenie wszelkich czynności z tym związanych,
r) sporządzanie i podpisywanie wyrysów z mapy ewidencyjnej, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz prowadzenie wszelkich czynności z tym związanych,
s) prowadzenie spraw związanych z wyliczaniem wysokości należnych opłat oraz utrwalanie ich poprzez wystawienie i podpisywanie Dokumentów Obliczenia Opłaty,
t) właściwe zabezpieczanie baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
u) ochrona zbiorów danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polityką Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcją Określającą Sposób Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych oraz ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem.

4. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
a) liczba lub wymiar etatu: 1,
b) wynagrodzenie zgodne z Zarządzeniem nr 18/2024 Starosty Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej,
c) praca administracyjno-biurowa, wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie,
d) kontakt z klientem zewnętrznym oraz wewnętrznym,
e) praca wykonywana w budynku przy pl. Floriańskim 1 w Skarżysku-Kamiennej, budynek piętrowy wyposażony w podjazd i windę. 

5. Wymagane dokumenty:
a) podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
b) podpisany krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu),
d) podpisana klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (formularz w załączeniu),
e) w celu potwierdzenia stażu pracy - kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem); w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,
f) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
g) oświadczenia kandydata (formularz w załączeniu):
- o posiadanym obywatelstwie,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
h) dodatkowo:
- inne dokumenty o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (referencje, opinie, oceny pracy, itp.),
- inne dokumenty o posiadanym stażu pracy w administracji publicznej lub wykonawstwie geodezyjnym, 
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

WAŻNE: Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego przy ul. Konarskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej lub doręczone listownie pod adresem:Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20; 26-110 Skarżysko-Kamienna

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Referacie do spraw Geodezji i Kartografiiw Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami”

w terminie do dnia 12 kwietnia 2024 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do starostwa), nie będą rozpatrywane. 

6. Inne informacje:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%,
- Regulamin naboru znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat.skarzyski.ibip.net.pl – zakładka „Nabór na wolne stanowiska”,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 39 53 008. 

Kwestionariusz osobowy (30kB) word
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (70kB) pdf
Oświadczenia kandydata (160kB) pdf
                                 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (2 kwietnia 2024)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (2 kwietnia 2024, 08:19:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 331