Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego z dnia 27.02.2024r.


STAROSTA SKARŻYSKI
ul.  ul. Konarskiego 20
26  26-110 Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna, dnia, 27.02.2024r.

Znak: AB.6740.2.9.2023.MP  

OBWIESZCZENIE
 
           Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U.  z 2023r. poz. 162)   oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)
 
Starosta Skarżyski
 
zawiadamia, że na wniosek z dnia 28.12.2023r. (uzupełniony w dniu 14.02.2024r.) Pana Pawła Nepelskiego – pełnomocnika działającego w imieniu Gminy Suchedniów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego p.n. ‘’ Rozbudowa drogi gminnej Nr 389060T – ul. Stokowiec z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową  Nr 1758T – ul. Langiewicza w  Suchedniowie ‘’
Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych:
Przeznaczonych pod pas drogowy:

Jednostka  ewidencyjna: Suchedniów – miasto, obręb  ewidencyjny: 0001 Suchedniów.
działki nr: 309/7 (309/10, 309/11), 3590/14 (3590/24, 3590/25); 3590/16 (3590/26, 3590/27), 326/1,
Przeznaczonych po przebudowę dróg innych kategorii, budowę zjazdów lub przebudowę infrastruktury technicznej:
Jednostka  ewidencyjna: Suchedniów – miasto, obręb  ewidencyjny: 0001 Suchedniów.
działki nr: 3402/6, 3590/13, 3591/15, 3591/13, 3591/12, 3590/18, 4085, 3174/3, 3240/1,
          Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzać będzie podział nieruchomości  gruntowych.  Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości które podlegają  podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek pod podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną  czcionką.
          Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy  w Wydziale Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej, ul. Konarskiego  20, pokój 309.
          Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.
          Jednocześnie informuje się, że strony postępowania w terminie siedmiu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi  i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów.
          Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
          Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania. Ponadto stronami w sprawie mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie inwestycji.
 
 
S T A R O S T A
Artur   Berus    
 

metryczka


Wytworzył: Jolanta Janowska (27 lutego 2024)
Opublikował: Agnieszka Górecka-Blumchoff (1 marca 2024, 12:22:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121