Zawiadomienie z dnia 27.02.2024 r., znak GG-II.6821.3.6.2023

Starosta Skarżyski
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
Skarżysko-Kamienna, dnia 27.02.2024 r.
GG-II.6821.3.6.2023
Z A W I A D O M I E N I E
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Kielcach, działającej przez Pełnomocnika, z dnia 15.03.2023 r. (data wpływu:
15.03.2023 r.), uzupełniony pismem z dnia 04.04.2023 r. (data wpływu 04.04.2023 r.),
uzupełniony pismem z dnia 01.06.2023 r. (data wpływu 01.06.2023 r.) zostało wszczęte
postępowanie administracyjne, na podstawie art. 124a w związku z art. 124 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344
ze zm.), dot. ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości,
o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej współwłasność m.in. nieżyjącego
Aleksandra Miernika s. Alfonsa i Janiny – udział do 1/3 części, położonej w obrębie
geodezyjnym 0001 Suchedniów, gmina Suchedniów, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 2138/3, poprzez udzielenie Wnioskodawcy - Inwestorowi,
zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na terenie ww. działki przewodów i urządzeń
służących do przesyłania gazu ziemnego, tj. gazociągu średniego ciśnienia związanych
z realizacją inwestycji liniowej „przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ulic
Kieleckiej i Topolowej w mieście Suchedniów”.
Powierzchnia gruntu niezbędna do trwałego urządzenia inwestycji (strefa ograniczenia
sposobu korzystania z nieruchomości) na działce nr 2138/3 wynosi 16,80 m². Długość
projektowanej sieci jest równa 16,80 m. Szerokość strefy kontrolowanej gazociągu wynosi
1,0 metr (po 0,5 m od osi przewodu).
Jednocześnie, stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia
niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym
materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta stosowna decyzja oraz mogą
złożyć oświadczenia co do zebranych dowodów i materiałów. W tym celu można zgłosić
się do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Floriański 1, pokój nr 126, w godzinach pracy
Urzędu.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Ponadto, zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego zawiadamiam, że przedmiotowe postępowanie nie może być zakończone
w ustawowym terminie z uwagi na konieczność doręczenia niniejszego zawiadomienia,
umożliwienia stronom zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do
zebranych dowodów i materiałów.
W związku z powyższym przewiduję, że ww. postępowanie zostanie zakończone
do dnia 15 kwietnia 2024 r.
Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego organ wskazując nowy termin załatwienia sprawy, podając przyczyny
niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie, jest zobowiązany pouczyć o prawie
do wniesienia ponaglenia.
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę,
jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach
szczególnych
ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
(przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Wojewody Świętokrzyskiego
za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać
uzasadnienie.
Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów, publikuje się w Biuletynie
Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta i Gminy Suchedniów na okres 14 dni.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w
którym nastąpiło publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41-39-53-091.
Otrzymują:
1. Pełnomocnik Inwestora (adres w aktach przedmiotowej sprawy)
2. A/a

Z up. Starosty
mgr. inż. Dariusz Chojnacki
Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Zawiadomienie (187kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Chojnacki (27 lutego 2024)
Opublikował: Anna Cisowska (29 lutego 2024, 10:59:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86