Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z dnia 15.02.2024 r.

STAROSTA SKARŻYSKI
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
Skarżysko-Kamienna, dnia 15.02.2024 r.
GG-II.683.34.2022
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji
w sprawie ustalenia odszkodowania
Starosta Skarżyski, działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia
15.02.2024 r. znak: GG-II.683.34.2022, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18 oraz art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) oraz art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 3 i art. 133 pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o ustaleniu odszkodowania
m.in. na rzecz Spadkobierców Weroniki Tomaszewskiej i Roberta Milczarek, za przejęcie z
mocy prawa na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym, położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0012 Łyżwy, arkusz mapy 25),
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 139/3 o pow. 0,0018 ha,
stanowiącej do dnia przejęcia współwłasność m.in.: nieżyjącej Weroniki Tomaszewskiej
w 1/24 części i nieżyjącego Roberta Milczarek w 1/24 części, przeznaczonej na realizację
inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego polegającego na budowie drogi
gminnej klasy L – ul. Racławickiej w Skarżysku-Kamiennej i w Skarżysku Kościelnym
od km 0+002,50 do km 0+920,75.
Starosta Skarżyski na podstawie dokumentów zgromadzonych w sprawie ustalił,
że Weronika Tomaszewska i Robert Milczarek nie żyją i nie są znani ich następcy prawni.
Przedmiotową decyzją Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej został zobowiązany
m.in. do wystąpienia do sądu z wnioskiem o zezwolenie na złożenie odszkodowania
należnego Spadkobiercom Weroniki Tomaszewskiej i Roberta Milczarek, za prawo własności
w częściach przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym do depozytu
sądowego w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna,
a następnie do przekazania niniejszego odszkodowania do depozytu sądowego.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego
w Skarżysku-Kamiennej, Plac Floriański 1, pokój nr 126, I piętro, w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego niniejsze obwieszczenie o wydaniu decyzji uważa się za skutecznie
dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego
za pośrednictwem Starosty Skarżyskiego w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego
obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu
Skarżyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Skarżysko-Kamienna,
wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz
Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, na okres 14 dni.
Z up. Starosty
Dariusz Chojnacki
Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru
i Gospodarki
Nieruchomościami

Obwieszczenie (181kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Chojnacki (15 lutego 2024)
Opublikował: Anna Cisowska (27 lutego 2024, 13:42:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116