Zawiadomienie z dnia 22.02.2024 r., znak GG-II.6821.3.9.2023

Starosta Skarżyski
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
Skarżysko-Kamienna, dnia 22.02.2024 r.
GG-II.6821.3.9.2023
Z A W I A D O M I E N I E
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Kielcach, działającej przez Pełnomocnika, z dnia 15.03.2023 r. (data wpływu:
15.03.2023 r.), uzupełniony pismem z dnia 04.04.2023 r. (data wpływu 04.04.2023 r.),
uzupełniony pismem z dnia 01.06.2023 r. (data wpływu 01.06.2023 r.) zostało wszczęte
postępowanie administracyjne, na podstawie art. 124a w związku z art. 124 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344
ze zm.), dot. ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości,
o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej własność nieżyjących Jana i Krystyny małż.
Barańskich, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Suchedniów, gmina Suchedniów,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2128/3, poprzez udzielenie
Wnioskodawcy - Inwestorowi, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na terenie ww.
działki przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, tj. gazociągu
średniego ciśnienia, w związku z realizacją inwestycji liniowej „przebudowa sieci gazowej
średniego ciśnienia w rejonie ulic Kieleckiej i Topolowej w mieście Suchedniów”.
Powierzchnia gruntu niezbędna do trwałego urządzenia inwestycji (strefa ograniczenia
sposobu korzystania z nieruchomości) wynosi łącznie 20,9 m² - powierzchnia strefy
kontrolowanej przebiegu gazociągu długości 11,9 m wynosi 11,9 m2, natomiast powierzchnia
strefy kontrolowanej przyłącza długości 9,0 m jest równa 9,0 m2. Szerokość strefy
kontrolowanej gazociągu wynosi 1,0 metr (po 0,5 m od osi gazociągu).
Jednocześnie, stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia
niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym
materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta stosowna decyzja oraz mogą
złożyć oświadczenia co do zebranych dowodów i materiałów. W tym celu można zgłosić
się do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Floriański 1, pokój nr 126, w godzinach pracy
Urzędu.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów, publikuje się w Biuletynie
Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta i Gminy Suchedniów na okres 14 dni.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w
którym nastąpiło publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41-39-53-091.
Otrzymują:
1. Pełnomocnik Inwestora (adres w aktach przedmiotowej sprawy)
2. A/a

Z up. Starosty
mgr. inż. Dariusz Chojnacki
Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Zawiadomienie (186kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Chojnacki (22 lutego 2024)
Opublikował: Anna Cisowska (27 lutego 2024, 09:28:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110