Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, obr. 0001 Suchedniów


Działając na  podstawie  w/w  ustaw  i  rozporządzeń  oraz    na  podstawie   zgłoszenia  pracy  geodezyjnej  nr  GG.6641.835.2023  w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej dotyczącej wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 5278/1 i 5280 obręb 0001 Suchedniów, gm. Suchedniów zawiadamiam, że odbędzie się spotkanie dotyczące wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem:
Powiat skarżyski, gmina Suchedniów, obręb 0001 Suchedniów, działki nr: Data Godzina Miejsce spotkania 5015, 5017, 5019, 5021, 5278/1, 5277, 5280 20.03.2024 11:00 Przy działce Suchedniów, ul. Józefów 12
 
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.
POUCZENIE:
·          Zawiadomieni  właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów (tytuły własności, mapy geodezyjne itp.) oraz dokumentami tożsamości.
·          W imieniu osób nieobecnych mogą występować pełnomocnicy wraz z pisemnym upoważnieniem.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
·          Zgodnie z art. 32 ust. 3 oraz i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 poz. 1752 ze zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
·          Działając   na    podstawie   art.  14 ust.  1 i 2   rozporządzenia     Parlament   u   Europejskiego   i  Rady   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz chylenia dyrektywy 95/46 WE Dz.U.UE.L2016.119.1 (dalej RODO), informuję, że:
1)       administratorem danych przetwarzanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest p. Irma Sinkiewicz, tel. 502245848, adres
e-mail irma@geodeta-tsk.pl
2)       dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia ww. czynności geodezyjnych na podstawie art. 6 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 21.08.1997 r.  o   gospodarce   nieruchomościami   (Dz. U. 2023 poz. 344)   oraz   rozporządzeniem   Rady  Ministrów  z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)
3)       będą przetwarzane dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości
4)       odbiorcą  danych  będą  podmioty  i  organy  określone  w  ustawie  o  gospodarce  nieruchomościami  i  w  ustawie  z  dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 poz. 1752 ze zm.)
5)       dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
6)       dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac
7)       osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
8)       dostępu do danych (art. 15 RODO),
9)       żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),
10)    ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO;
11)    w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Informuję, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca
12)    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2)
13)    dane  osobowe  zostały   pozyskane  od  właściwego  miejscowo  starosty,  który  jest  źródłem  pochodzenia  danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłączenia zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania.

Zawiadomienie (479kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Irma Sinkiewicz (19 lutego 2024)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (27 lutego 2024, 07:13:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99