Protokół Nr 6/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 7 lutego 2024 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:
 1. Artur Berus – Starosta 
 2. Anna Leżańska – Wicestarosta 
 3. Katarzyna Bilska – Członek Zarządu Powiatu 
 4. Tadeusz Bałchanowski – Członek Zarządu Powiatu 
 5. Adam Ciok – Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
 1. Małgorzata Nosowicz – Sekretarz Powiatu

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Wisowata – Inspektor.
 
 
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia.

 
 
 
Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2024 rok,
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok,
b) upoważnienia Pani Joanny Żurawki – Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,
c) upoważnienia Pani Martyny Maćkowiak – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,
d) upoważnienia Pani Haliny Sieczki – Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,
e) upoważnienia Pana Andrzeja Kotwicy – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
f) upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
 
 
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

a) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2024 rok (załącznik nr 2)

Starosta – Pan Artur Berus zapoznał Zarząd z treścią projektu uchwały dotyczącej przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2023 rok.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował  projekt w/w uchwały.


b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok (załącznik nr 3)
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035 (załącznik nr 4)
            
Treść projektów przedmiotowych uchwał zreferowała Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał w powyższych sprawach.Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok (załącznik nr 5)

Referująca Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz poinformowała, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1. W związku z informacją od jednego z radców prawnych realizujących nasze zadanie nieodpłatnej pomocy prawnej o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej zachodzi konieczności przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 193,92 zł.
2. Zgodnie z pismem Dyrektora Centrum Obsługi Placówek z dnia 29 stycznia 2024 roku przenosi się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 460 zł pomiędzy jednostkami Centrum Obsługi Placówek a Przystanią nr 1.
3. Na podstawie pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 29 stycznia 2024 roku przenosi się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pomiędzy rozdziałami i paragrafami.
4. Zgodnie z pismem Zespołu Szkół Technicznych z dnia 30 stycznia 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 3 950 zł w ramach realizacji projektu Erasmusa wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135637.
5. Zgodnie z otrzymanym pismem I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego przenosi się kwotę 495,30 zł pomiędzy rozdziałami w ramach planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
6. Na podstawie pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 2 lutego 2024 roku przenosi się plan wydatków na wynagrodzenia pomiędzy paragrafami.
Zarząd Powiatu głosował za podjęciem powyższej uchwały.
 

b) upoważnienia Pani Joanny Żurawki – Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 6)
c) upoważnienia Pani Martyny Maćkowiak – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 7)
d) upoważnienia Pani Haliny Sieczki – Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 8)
e) upoważnienia Pana Andrzeja Kotwicy – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 9)

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska omówiła treść powyższych uchwał. Referująca wyjaśniła, iż niniejsze uchwały dotyczą upoważnień Dyrektorów placówek do samodzielnego reprezentowania Powiatu Skarżyskiego we wszelkich czynnościach związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych i realizacji projektów unijnych.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i jednogłośnie podjął w/w uchwały.
 

f) upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 10)

Z uchwałą w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego zapoznał zebranych Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski.
Zarząd Powiatu  podjął w/w uchwałę.Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Wicestarosta – Pani Anna Leżańska poinformowała, że w związku z otwarciem ofert w dniu 02.02.2024 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i zniszczenie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku”, Wydział IM zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków finansowych (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 11).
Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że w postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 198 614,25 zł. Natomiast kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie wynosi 192 750,84 zł. Zatem cena ofertowa jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie o 5 863,41 zł.
Wicestarosta przypomniała, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający ma możliwość unieważnić postępowanie m.in. w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
W toku przeprowadzonej dyskusji, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwiększeniu kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.


Wicestarosta – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym pismo z dnia 19.01.2024 r. Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie w sprawie wskazania na terenie powiatu skarżyskiego, nieruchomości dostępnych do pozyskania przez Agencję w celu realizacji zadań ustawowych związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że Oddział Regionalny AMW poszukuje nieruchomości, na których możliwe będzie zlokalizowanie budynków mieszkalnych lub możliwe będzie dostosowanie istniejących zabudowań do pełnienia oczekiwanej funkcji (załącznik nr 12).
Następnie Wicestarosta poinformowała, że Wydział IM informuję, iż w zasobach nieruchomości powiatu skarżyskiego, jedną z nieruchomości, która może spełniać oczekiwania AMW jest nieruchomości przy ul. Sokolej, działka 87/4 o pow. 0,8308 ha, zabudowana budynkiem dawnej spalarni odpadów medycznych.
W związku z prowadzoną analizą możliwości wykorzystania w/w działki położonej przy ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej, Zarząd Powiatu wskazał, iż na ten moment nie ma dostępnych nieruchomości, które mogłyby spełnić oczekiwania Oddziału Regionalnego AMW.
 
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego w sprawie oferty dotyczącej współpracy z Radiem Rekord.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Radio proponuje kampanię multimedialną, Projekt „Wspieramy Biznes” oraz audycję „Informator Samorządowy” -  Powiat nie tylko z widokiem na góry” (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 13).
Następnie głos w sprawie zabrała Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska. Poinformowała zebranych, że Radio Rekord zwróciło się również z drugą propozycją na współpracę tj.: Giełdą Szkół Podstawowych i Średnich dla uczniów z terenu powiatu skarżyskiego. W tym zakresie odbyło się już pierwsze spotkanie dyrektorów szkół z przedstawicielami Radia Rekord oraz Politechniki Świętokrzyskiej
w Kielcach. Wstępnie został ustalony termin kolejnego spotkania przypadający na dzień 25 kwietnia 2024 r., które odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej. Pani Katarzyna Bilska dodała, że skarżyskie szkoły zobowiązały się do włączenia się w organizację powyższego przedsięwzięcia.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wskazał, iż w odniesieniu do oferty na współpracę w zakresie kampanii multimedialnej, Projektu „Wspieramy Biznes” oraz audycji „Informator Samorządowy” - Powiat nie tylko z widokiem na góry”, na chwilę obecną nie ma wolnych środków w budżecie powiatu. Natomiast w przypadku drugiej formy współpracy tj. Giełdy Szkół, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował udział szkół w powyższym przedsięwzięciu.


Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, iż Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zwrócił się z prośbą o zwiększenie liczby godzin w ilości 25 godzin tygodniowo w grupach wychowawczych od dnia 26 lutego br., w celu utworzenia drugiej grupy weekendowej w placówce (załącznik nr 14).
Członek Zarządu wyjaśniła, iż znaczna liczba dzieci i młodzieży pozostaje w placówce również w weekendy m.in. ze względu na sytuację finansową rodziców, trudne warunki mieszkaniowe oraz stan zdrowia podopiecznych. Ponadto do placówki napływają kolejne skierowania dzieci (dwóch wychowanków z domu dziecka w Małachowie), których przyjęcie jest zależne od dodatkowej weekendowej grupy wychowawczej, ze względu na przekroczenie liczebności w oddziale.
Następnie Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z bilansem finansowym przygotowanym przez Dyrektora ZPE-W oraz sporządzoną przez Wydział Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki kalkulacją kosztów.
W toku przeprowadzonej dyskusji, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZPE-W, do wyjaśnienia kwestii dotyczących:
 • przyjęcia 25 godzin jako zwiększenia w wyniku utworzenia dodatkowej grupy weekendowej,
 • braku informacji w pismach Dyrektora, czy przyjęcie nowych uczniów spowoduje również zmiany wynikające z podziału klasy na zajęciach praktycznych.


Członek Zarządu - Pani Katarzyna Bilska przedstawiła Protokół Komisji Konkursowej w Otwartych Konkursach Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2024 w zakresie kultury, kultury fizycznej, turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz ekologii i ochrony środowiska (załącznik nr 15).
Członek Zarządu poinformowała, że Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w dniu 6 lutego 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.
Do oceny merytorycznej zostało dopuszczonych:
 • z zakresu kultury – 19 wniosków (wpłynęło 19 wniosków)
 • z zakresu kultury fizycznej – 21 wniosków (wpłynęły 23 wnioski z czego Referat ds. Promocji z przyczyn formalnych odrzucił 2).
 • z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 7 wniosków (wpłynęło 7 wniosków)
 • z zakresu turystyki - 10 wniosków (wpłynęło 10 wniosków)
 • z zakresu edukacji  - 9 wniosków (wpłynęło 9 wniosków)
 • z zakresu ekologii i ochrony środowiska – 5 wniosków (wpłynęło 5 wniosków).
Każdy wniosek został przez komisję indywidualnie sprawdzony i oceniony. 
Komisja zdecydowała się rekomendować do udzielenia dotacji:
 • w zakresie kultury 15 organizacjom na łączną kwotę 26 400,00 zł,
 • w zakresie kultury fizycznej 17 organizacjom na łączną kwotę 33 600,00 zł,
 • w zakresie ochrony i promocji zdrowia 6 organizacjom na łączną kwotę 6 000,00 zł,
 • w zakresie turystyki 9 organizacjom na łączną kwotę 16 500,00 zł.
 • w zakresie edukacji 6 organizacjom na łączną kwotę 10 000,00 zł. 
 • w zakresie ekologii i ochrony środowiska 4 organizacjom na łączną kwotę 10 000,00 zł. 
W przypadku kultury – sześć wniosków zostało odrzuconych przez Komisję z przyczyn merytorycznych i nie otrzymały żadnej dotacji, w tym cztery wnioski z powodu nie osiągnięcia minimalnego progu punktowego - 25 pkt.
W przypadku kultury fizycznej – cztery wnioski zostały odrzucone przez Komisję z przyczyn merytorycznych i nie otrzymały żadnej dotacji, w tym jeden wniosek z powodu nie osiągnięcia minimalnego progu punktowego - 25 pkt.
W przypadku ochrony i promocji zdrowia – jeden wniosek został odrzucony przez Komisję z przyczyn merytorycznych i nie otrzymał żadnej dotacji z powodu nie osiągnięcia minimalnego progu punktowego - 25 pkt.
W przypadku turystyki – jeden wniosek został odrzucony przez Komisję z przyczyn merytorycznych i nie otrzymał żadnej dotacji z powodu nie osiągnięcia minimalnego progu punktowego - 25 pkt.
W przypadku edukacji – trzy wnioski zostały odrzucone przez Komisję z przyczyn merytorycznych i nie otrzymały żadnej dotacji, w tym jeden wniosek z powodu nie osiągnięcia minimalnego progu punktowego - 25 pkt.
W przypadku ekologii i ochrony środowiska – jeden wniosek został odrzucony przez Komisję z przyczyn merytorycznych i nie otrzymał żadnej dotacji z powodu nie osiągnięcia minimalnego progu punktowego - 25 pkt.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu przyjął powyższy dokument i zaakceptował wyniki konkursów.


W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o przyznanie Medalu  Komisji Edukacji Narodowej, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zawierające prośbę o wytypowanie kandydatów do w/w odznaczenia (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 16).
Zarząd Powiatu do Medalu Komisji Edukacji Narodowej wytypował Pana Andrzeja Kotwicę – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej.
 
 
Z aktualizacją diagnozy Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS+ na lata 2021-2027 zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska (załącznik nr 17).
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedmiotowy dokument.Ad. pkt 4. Sprawy różne.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że projekt na utworzenie i wsparcie finansowania Branżowego Centrum Umiejętności został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Niniejszy projekt opiewa na kwotę ponad 12 mln zł, z czego Powiat Skarżyski pozyska ponad 10 mln zł. Dzięki podjętym działaniom zostanie utworzone Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie transportu kolejowego.
W związku z powyższym, Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z prośbą o przygotowanie zarządzenia Starosty Skarżyskiego celem powołania zespołu, który był zaangażowany w pisanie projektu w następującym składzie:
1) Katarzyna Bilska – Członek Zarządu Powiatu – Przewodnicząca zespołu,
2) Izabela Kowalska – Starszy inspektor w Zespole Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
3) Anna Cisowska -  Starszy inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich,
4) Łukasz Krawiecki – Starszy inspektor w Wydziale Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej,
5) Jolanta Janowska – Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego,
6) Marek Czyż – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację i wyraził zgodę na przygotowanie stosownego zarządzenia.  
 
 
W związku z organizowaną przez Powiat Skarżyski konferencją pn. „Życie z endometriozą”, zaplanowaną na dzień 2 marca 2024 r., Zarząd Powiatu postanowił skierować zaproszenie do Skarżyskiego Klubu Amazonek wspierającego rehabilitację ginekologiczną kobiet i przekazać Stowarzyszeniu voucher o wartości 1 000 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.Na tym zakończono posiedzenie.
 
 

           Protokołowała                                                  Przewodniczący Zarządu
          Anna Wisowata                                                          Artur Berus
 
 


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
 1. A. Leżańska
 2. K. Bilska
 3. T. Bałchanowski
 4. A. Ciok
 
 
 
 
 
 
Załączników 17:
 • Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
 • Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2024 rok,
 • Załącznik nr 3 –projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
 • Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035,
 • Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok,
 • Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pani Joanny Żurawki – Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,
 • Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pani Martyny Maćkowiak – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,
 • Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pani Haliny Sieczki – Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,
 • Załącznik nr 9 –  uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Kotwicy – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
 • Załącznik nr 10 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
 • Załącznik nr 11 – pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 05.02.2024 r.,
 • Załącznik nr 12 – pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 05.02.2024 r.,
 • Załącznik nr 13 – pismo Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego z dnia 06.02.2024 r.,
 • Załącznik nr 14 – pismo Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 06.02.2024 r.,
 • Załącznik nr 15 – Protokół Komisji Konkursowej w Otwartych Konkursach Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2024 w zakresie kultury, kultury fizycznej, turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz ekologii i ochrony środowiska z dnia 06.02.2024 r.,
 • Załącznik nr 16 – pismo Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 07.02.2024 r.,
 • Załącznik nr 17 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 07.02.2024 r.Protokół (609kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Wisowata (7 lutego 2024)
Opublikował: Anna Wisowata (22 lutego 2024, 09:22:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113