Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 475, 476, 478, 479, 484/2, 508

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Tomasz Tusznio
26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97
NIP 663 129 54 33 REGON 260482316
Skarżysko-Kamienna, dnia 07.02.2024 r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek numer
475, 476, 478, 479, 484/2, 508
obręb 0002 Grzybowa Góra
gm. Skarżysko Kościelne
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia granic nieruchomości
Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 ) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości położonej w Grzybowej Górze, przy ul. Świętokrzyskiej 40, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 477 (obręb 0002 Grzybowa Góra, gm. Skarżysko Kościelne). W związku z tym w dniu 09.03.2024 r. o godz. 9.00 w Grzybowej Górze, przy ul. Świętokrzyskiej 40, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia
granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek: 475, 476, 478, 479,
484/2, 508.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 477 ( ul. Świętokrzyska 40, Grzybowa Góra).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Tomasz Tusznio
Nr upr. Zaw. 21226
……………………………………………
podpis wykonawcy

Zawiadomienie (266kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (7 lutego 2024)
Opublikował: Anna Cisowska (9 lutego 2024, 14:25:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60