Protokół Nr 4/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 24 stycznia 2024 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Artur Berus – Starosta 
 2. Anna Leżańska – Wicestarosta 
 3. Katarzyna Bilska – Członek Zarządu Powiatu 
 4. Tadeusz Bałchanowski – Członek Zarządu Powiatu 
 5. Adam Ciok – Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
 1. Urszula Wrona                       - Skarbnik Powiatu
 
 
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Wisowata – Inspektor.
 
 
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia.
 
 
 
 
Porządek posiedzenia:
1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli,
b) zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i zniszczenie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.
 
 
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

a) przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli (załącznik nr 2)

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska omówiła treść uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
Zarząd Powiatu głosował za podjęciem powyższej uchwały.
 
b) zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i zniszczenie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku (załącznik nr 3)

Z powyższą uchwałą zapoznał zebranych Starosta – Pan Artur Berus.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.
 


Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej, zawierającym prośbę o udzielenie wsparcia finansowego oraz objęcia patronatem Turnieju Piłki Siatkowej im. Zbigniewa Bilskiego dla nauczycieli szkół powiatu skarżyskiego (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 4).
Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że wsparcie finansowe przeznaczone będzie na zapewnienie nagród oraz cateringu podczas turnieju oraz spotkania integracyjnego. Zawody planowane są w terminie 09.02.2024 w hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kamiennej. 
W toku przeprowadzonej dyskusji, Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych pozytywnie opiniując powyższe przedsięwzięcie i zobowiązał Dyrektora do przeznaczenia kwoty 1 500 zł z budżetu szkoły na powyższy cel.   
 
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych zwraca się z prośbą o zatwierdzenie diagnozy szkoły do projektu unijnego FESW.08.04-IZ.00-003/23 w ramach Działania 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego (załącznik nr 5).
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedmiotową diagnozę.
 
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 6) informujące, że zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 stycznia 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej (dział Zamówienia publiczne, zakładka zapytania ofertowe) zamieszczone zostały dwa zapytania ofertowe w zakresie współpracy z mediami na rok 2024 polegającej na:
 • przygotowaniu i prowadzeniu Elektronicznej Kolumny Samorządowej Powiatu Skarżyskiego w lokalnym, informacyjnym Portalu Internetowym
 • przygotowaniu, realizacji i emisji telewizyjnego Magazynu Promocyjno-Informacyjnego Samorządu Powiatu Skarżyskiego.
W/w zaproszenia do składania ofert uwzględniały współpracę na okres 6 miesięcy 2024 r. 
Następnie Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że w wyznaczonym terminie składania ofert (tj. do dnia 16.01.2024 r. do godz. 15.00) wpłynęło łącznie 8 ofert, w tym:
 • 5 ofert – na przygotowanie i prowadzenie Elektronicznej Kolumny Samorządowej Powiatu Skarżyskiego,
 • 3 oferty – na przygotowanie, realizację i emisję telewizyjnego Magazynu Promocyjno-Informacyjnego Samorządu Powiatu Skarżyskiego.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o unieważnieniu postępowania w w/w sprawach, w związku z wycofaniem się Ministerstwa Finansów z obligatoryjnego systemu e-Faktor, który miał obowiązywać od 1 lipca 2024 roku, co mogło rodzić problemy po stronie Wykonawcy w rozliczaniu się z Zamawiającym za wykonaną usługę. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Rzecznika Prasowego do przygotowania nowego zapytania ofertowego. 
 
 
Członek Zarządu – Pan Adam Ciok przedstawił pismo Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” zawierające prośbę o podjęcie decyzji w sprawie wyposażenia Centrum Pomocy Uchodźcom, ul. plac Floriański 1 pok. 303 w Skarżysku-Kamiennej, w związku z zakończeniem realizacji w/w projektu (załącznik nr 7).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację. Jednocześnie, Zarząd Powiatu podjął decyzję o pozostawieniu pozostałego wyposażenia CPU w dotychczasowym pomieszczeniu, które zostało użyczone Świętokrzyskiemu Oddziałowi Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.
 
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej dotyczące zadania inwestycyjnego „Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych ul. Oseta Wasilewskiego 5 w Skarżysku-Kamiennej” z informacją, że Wykonawca w/w inwestycji zwrócił się pismem z dnia 15.01.2024 r. o zmianę projektowanego ogrodzenia boisk sportowych (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 8).
Starosta poinformował, że Wykonawca proponuje w zamian za ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej o wysokości 4,0 m oraz piłkochwytów o wysokości 6,0 m za bramkami bardziej funkcjonalne rozwiązanie tj. ogrodzenie dwóch boisk na całym obwodzie w postaci piłkochwytów o wysokości 6,0 m z siatką polipropylenową o odpowiednich oczkach. Według uzyskanych informacji od Wykonawcy, koszt wykonania ogrodzenia nie ulegnie zmianie.
Kończąc wypowiedź, Starosta wskazał, iż Wydział IM uzyskał pozytywną opinię projektanta, nie wnoszącą uwag do przedstawionej propozycji. Ponadto, Wydział IM również pozytywnie zaopiniował propozycję Wykonawcy z uwagi na lokalizację omawianych boisk oraz wystawienie na sprzedaż sąsiedniej działki.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę w przedmiotowej sprawie.
 
 
Starosta – Pan Artur Berus poinformował, że w dniu 23.01.2024 r. wpłynęła oferta Echa Dnia, dotycząca zaproszenia Powiatu Skarżyskiego do współpracy przy organizowanym przez wydawnictwo Świętokrzyskim Forum Samorządu (załącznik nr 9). Dodał, że Forum połączone będzie z Galą Świętokrzyskiego Samorządu, podczas której zostaną nagrodzone oraz docenione wyróżniające się dynamicznie rozwijające się samorządy regionu świętokrzyskiego oraz wręczone zostaną nagrody w Plebiscycie Samorządowiec Roku.    
W toku przeprowadzonej dyskusji, Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył przedmiotową sprawę.
 
 
Starosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z pismem Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego informującym, iż zakończył się proces uzgadniania „Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na terenie powiatu skarżyskiego” (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 10). Dodał, że w/w dokument został uzgodniony z Wojewodą Świętokrzyskim oraz Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach.  
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.


Z ogłoszeniem Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2024 r. (załącznik nr 11) w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w rybie przetargowym zapoznał zebranych Starosta – Pan Artur Berus.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i upoważnił Przewodniczącego Zarządu Powiatu – Pana Artura Berusa do jego podpisania.
 
 
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.

W nawiązaniu do posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 18 stycznia 2024 roku, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych o pozytywnym zaopiniowaniu przez związki zawodowe projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2024 (załącznik nr 12). 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe.
 

Członek Zarządu – Pan Adam Ciok poinformował Zarząd o zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WŚ 2014-2020 pod względem formalnym i merytorycznym końcowego wniosku o płatność dla projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
                   

Starosta – Pan Artur Berus poinformował, że w dniu 16.01.2024 r. wpłynęło oświadczenie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15.01.2024 r., dotyczące zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości oznaczone jako działki nr: 6422/2 o powierzchni 0.0096 ha oraz 308 o powierzchni 0,4700 ha (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 13).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 

Członek Zarządu – Pan Adam Ciok powrócił do pisma Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Skarżysku-Kamiennej zawierającym prośbę o pomoc przy organizacji koncertu świątecznego poprzez udzielenie dofinansowania.
Pan Adam Ciok poinformował, że parafia nie ma stowarzyszenia, które pomogłoby jej  w ubieganiu się o dofinansowanie w trybie „małych grantów”, jak zostało wskazane na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 28 grudnia br.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 1 000,00 zł oświetlenia koncertu, który odbędzie się 28 stycznia br. w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Skarżysku-Kamiennej. Od głosu wstrzymała się Wicestarosta – Pani Anna Leżańska.
 
 
Na tym zakończono posiedzenie.
 
 
           Protokołowała                                             Przewodniczący Zarządu
          Anna Wisowata                                                     Artur Berus
 
 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
 1. A. Leżańska
 2. K. Bilska
 3. T. Bałchanowski
 4. A. Ciok
 
 
 
 
 
 
 
Załączników 13:
 • Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
 • Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli,
 • Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i zniszczenie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku,
 • Załącznik nr 4 – pismo Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 19.01.2024 r.,
 • Załącznik nr 5 – pismo Dyrekcji Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 22.01.2024 r.,
 • Załącznik nr 6 – pismo Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego z dnia 17.01.2024 r.,
 • Załącznik nr 7 – pismo Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” z dnia 23.01.2024 r.,  
 • Załącznik nr 8 – pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 22.01.2024 r.,
 • Załącznik nr 9 –  pismo Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego z dnia 23.01.2024 r.,
 • Załącznik nr 10 – pismo Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego z dnia, 19.01.2024 r.,
 • Załącznik nr 11 – Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2024 r.,
 • Załącznik nr 12 – kserokopia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2024,
 • Załącznik nr 13 – pismo Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 22.01.2024 r.

metryczka


Wytworzył: Anna Wisowata (24 stycznia 2024)
Opublikował: Anna Wisowata (6 lutego 2024, 13:37:27)

Ostatnia zmiana: Anna Wisowata (14 lutego 2024, 12:36:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 123