Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 5

Skarżysko – Kamienna, dn. 05.02.2024r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
właściciele dz. 5
obręb 261001_1.0005 MŁODZAWY
Skarżysko – Kamienna
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii
z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz
zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku – Kamiennej pod numerem GG.6641.100.2024
uprzejmie zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie
geodezyjnym nr 261001_1.0005 MŁODZAWY, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5.
W związku z tym w dniu 21.03.2024r., o godz. 10:00 w Skarżysku – Kamiennej, Praga 7, w miejscu
położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami
sąsiednimi: 4, 6, 10, 13/59.
Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr 5.
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami
tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
……………………………………………
podpis geodety

Zawiadomienie (244kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Włodzimierz Czernilewski (5 lutego 2024)
Opublikował: Anna Cisowska (6 lutego 2024, 08:47:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66